Қызметкерлергеқамқорлықтың бірі -тұрғынүй

 

Шілде 4, 2024

Қарағанды ​​облыстық ЖИТС орталығындашілдеайының басы қуаныштыжаңалықпен естеқалды – орталықтыңүш медицина қызметкерікөптенкүткенпәтеркілттеріналды. Елена Адамчук, Зарина Искаковажәне Оксана Войтюкүшінүйкілттерінтапсыруөтеәсерлі сәтболды.

ЖИТС орталығының директоры БейбітСағымбаевқызметкерлердіармандаған баспанаалуларыменқұттықтап, бұлшараныңжаңадансалынғанпәтериелеріүшін де, бүкілұжымүшін де маңызызорекенінатапөтті.

– Әрадамныңшаңырағы, өзошағы, амандығыболуыкерек.  Бұладамныңеңбекке, кәсібишеберлігінарттыруғакөбіреккөңілбөлетіннегізгіқажеттіліктер, олөзініңтаңдағанісінжан-тәніменбереалады, бұлөтемаңызды, әсіресеөзкүші мен білімінсоғанбағыттайтын медицина қызметкерлеріүшінмаңызды. пациенттердіңденсаулығы мен өмірінсақтау. Бұлигібастама – қызметтікпәтерлер беру – алғашқыбелгі, алдағыуақытта медицина қызметкерлеріміздіңбаспанамәселесіншешугекүшсалып, күшсаламыздепсенемін.Жаңапәтерлердетатулық пен келісім, жылулық пен жайлылықорнап, отбасыларқұрылып, балалардүниегекеліп, өсіп-өніп, туған-туыстар, жақсыдостарқонаққакелсін», - дептүйіндедісөзінбіріншібасшы.

Бұлкүнікәсіподақөкілдерінен, әкімшіліктен, бөлімбасшыларынанжәне ЖИТС орталығыныңәріптестеріненқұттықтаулар мен ізгітілектерайтылды.

Салтанаттыбөлімненкейін«Медицина үйінің»кіреберісіндеқызылленталаркесілді, үйиелеріөзпәтерлерінкөрді, соданкейінолардыжаңатосынсыйкүтіптұрды: қоныстойынасыйлықретіндеорталықтыңәкімшілігі мен қызметкерлеріжаңапәтерлердіжиһазбенқажеттітұрмыстыққұралдаржәне техникаменжабдықтаудыұсынды.

Өзкезегіндепәтеркілттерініңиелеріқамқорлық пен қолдауүшіналғыстарынбілдірді.

– Мен үшінбұлқуаныштыкүнжәнеөмірімдегімаңыздыоқиға. Енді мен және балаларымбарлықжағдайжасалғанжекепәтеріміздетұратынболамыз, мен бұғанқаттықуанамын, әсіресебалаларымныңкөзіндеқаншалықтықуаныш, жағымдытолқулар мен әсерлер бар екенінкөргенде, –деді Елена Адамчук.

             – Бұл Медицина қызметкерікүнінеарналғанеңжағымдытосынсый, осы жобағаүлесқосқанжәнеатсалысқандардыңбарлығына: ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрлігіне, Қарағанды ​​облысыныңәкімдігінежәнеденсаулықсақтаубасқармасына, директорымыз бен кәсіподақұйымына,ЖИТС орталығыныңқызметкерінеалғысайтамын.», –деді Зарина Ысқақова.

– Жасмаманретіндемағанпәтербергенінеөтеқуаныштымын. Оларқызметкерлергеқамқорлықжасағаныөтеқұнды, бұлкәсібиөсуге, өзжұмысыңдыжақсыкөругежәнеөзін тату, ұйымшылкоманданыңбірбөлігіретіндесезінугекереметынталандыру, –депатапөтті Оксана Войтюк.

БасқармабасшысыныңкеңесшісіҚанатСәдуақасовәдеттегідейжаңақоныстанушыларғаденсаулық, амандық, бақ-берекежәнежаңапәтерлердебақыттыөміртіледі. Орталыққызметкерлеріоныңсөзіншынжүректенқолдады.

барлық жаңалықтар »