Академиялық саясат

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ «ҚАЗАҚ ДЕРМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ  ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

                                                    АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Резидентура тыңдаушыларының міндеттері (жауапкершілігі) мен құқықтарын реттеу, дайындық сапасын басқару жүйесін қалыптастыру, оқу процесін (үрдісін) регламенттеудің барлығы ҚР ДСМ  «ҚАЗАҚ ДЕРМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ» ЩЖҚ РМК резидентура білім беру бағдарламаларының Академиялық саясат мақсаты болып табылады.

Сондай-ақ, Академиялық саясатты ҚДИАҒО-нің лауазымды қызметкерлері мен барлық құрылымдық бөлімшелері орындауға міндетті.

Академиялық саясат талаптарын бұзу ҚДИАҒО-нің лауазымды тұлғаларына Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасының тәртіптік жаза қолдану шаралары мен ішкі нормативтік құжаттар  бойынша жазалау негізі болмақ.

Академиялық саясат «ҚАЗАҚ ДЕРМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ» Ғылыми кеңесі бекіткеннен кейін өз күшіне енеді.

Егер Академиялық саясаттың кейбір элементтері жаңа заң актілеріне қайшы келсе, онда өз күшін жоғалтады және академиялық саясатқа өзгерістер енгізу сәтіне дейін, «Тері-венерология ғылыми зерттеу институты» Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

Академиялық саясатпен реттелмейтін сұрақтарды «ҚАЗАҚ ДЕРМАТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ» Ғылыми Кеңесі шешеді.

Академиялық саясат:

 1) 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгертулер енгізілген.

2) «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі №193-IV Кодексі.

3) «Білім туралы» 1999 жылғы 7 маусымдағы № 389-I Қазақстан Республикасының Заңы.

4) «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

5) «Білім беру қызметін лицензиялаудың жекелеген мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 28 ақпандағы №195 қаулысы (2014 жылдың 27 мамырындағы №549 өзгертілген және толықтырылған).

6) «Білім беру қызметін лицензиялауға, қайта рәсімдеуге, лицензияның төлнұсқаларын беру және/немесе оған қосымшалар лицензия беру» мемлекеттік қызмет стандартын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 мамырдағы № 549 қаулысы.

7) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 08-2009 «Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының классификаторы» 2008 жылғы 30 қаңтар №28.

8) «Білім беру құжаттарын тану және нострификациялау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 10 қаңтардағы № 8 бұйрығы.

9) «Резидентура мәселесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 28 бұйрығы.

10) 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қызметіне арналған типтік ережелер.

11) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №27 «Интернатура және резидентурадағы клиникалық дайындық мамандықтарының тізімін бекіту туралы» бұйрығы.

12) «Білім беру қызметін көрсету туралы шартты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 621 бұйрығы.

13) «Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру мен жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583 бұйрығы.

15) «Кредиттік технологияларды оқыту бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы.

16) «Педагог қызметкерлер мен тұлғаларға теңестірілген тұлғалардың біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы.

17) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен «Жоғары оқу орындарында оқу жүйесі, аралық және қорытынды аттестацияның ағымдағы мониторингін жүргізудің типтік ережелері».

18) Президент міндеттерін атқару туралы бұйрық. Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы.

19) «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына білім алуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 109 қаулысы.

20) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы қаңтардағы № 2039 «Мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын нақты беру Ережесін бекіту туралы» бұйрығы.

21) «Білім туралы құжаттарды ресімдеу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 21 қарашадағы №565 бұйрығы.

22) «Білім беру ұйымдарының түрлері бойынша студенттерді ауыстыру және қалпына келтіру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы.

23) «Білім беру ұйымдарындағы студенттер үшін академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығы.

24) «Білім беру ұйымдарындағы студенттерге арналған мемлекеттік стипендиялар тағайындау, төлеу және төлеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 27 ақпандағы № 116 қаулысы.

25) Білімін аяқтаған тұлғаларға берілген куәліктің нысанын бекіту Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы № 289 Бұйрығы.

26) Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық аясында оқуға жіберілу ережесі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бұйрығымен (2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 549 өзгертулерімен) бекітіледі.

27) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы

№ 390 «Азаматтардың, ауылдық жастардың еңбек міндеттерін орындаудан босату немесе міндеттемені орындаудан бас тарту, жұмысқа орналасуға мамандарды  даярлау, тәуелсіз жұмысқа орналасу құқығын беру туралы ережені бекіту туралы», Педагогикалық, медициналық және ветеринарлық мамандықтар бойынша, сонымен қатар педагогикалық және медициналық мамандықтар (бакалавриат) бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде дайындалған және докторантурада PhD докторантурада оқыған және квитанцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізген азаматтарға арналған квота шегінде алынған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 «Ережені бекіту туралы» қаулысы.

28) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 «Аудару және қалпына келтіру ережесін бекіту туралы» бұйрығы.

Терминдер мен анықтамалар.

         Академиялық берешік (Academic Backlog) - қорытынды бақылауға қанағаттанарлықсыз баға алған студентке қайта білім деңгейін көтеру берілетін мүмкіндік.

Академиялық еркіндік - білім беру процесінің субъектілерінің білім беру мазмұнын қалаған құрамдас бөліктерінде, қосымша білім беру түрлерінде және білім беру іс-шараларын ұйымдастыруда, студенттер мен оқытушылардың шығармашылық дамуы  және инновациялық технологиялар мен оқыту әдістемелерін пайдалану үшін қалыптасқан өкілеттіктердің жиынтығы.

Ғылыми анықтама (транскрипт) - тиісті оқу кезеңі үшін аяқталған пәндер тізімін қамтитын, академиялық сағат пен әріптерді әріптік және сандық тұрғыдан көрсететін құжат.

Академиялық күнтізбе (академиялық күнтізбе) - демалыс күндері (демалыстар мен мерекелерде) көрсететін оқу жылындағы бақылау іс-шаралары күнтізбесі.

Академиялық кезең (мерзім) - жоғары оқу орнының таңдалған оқу формасы: бір семестр, үш айлық семестр, тоқсан, оқу жылы. КазРосмед университетінің резиденциясында оқу мерзімі семестрге тең.

Студенттің академиялық рейтингі (Рейтинг) - аралық аттестаттау нәтижесі негізінде құрастырылған студенттік бағдарламаның материалды меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші.

Оқу сағаты (Academicour) - студенттің байланыс жұмысының барлық түрлері бойынша сабақ кестесінде мұғаліммен (аудиториялық жұмыс). Академиялық сағаттар лекция, практикалық (семинарлық) сабақтардың байланыс сағатына сәйкес (50 минутқа) тең.

Белсенді таратулар - сабақ барысында таратылған белсенді көрнекі құралдар студенттің тақырыпты ойдағыдай игеруіне (лекциялық тезистер, сілтемелер, мысалдар, глоссарий, дербес жұмыс міндеттері) шығармашылыққа ынталандырады.

Апелляция (апелляция) - оқушылардың оқу жетістіктерін бағалайтын бағалауға ықпал ететін факторларды анықтау және жою үшін өткізілетін рәсім.

Оқу жетістіктерін бағалаудың рейтингтік алфавиттік жүйесі (БРАЖ) - халықаралық тәжірибеде қабылданған және студенттердің рейтингісін құруға мүмкіндік беретін әріптік баламалы жүйеге сәйкес келетін оқу орындарындағы жетістіктер деңгейін бағалау жүйесі.

Таңдау бойынша компонентке жазылу (Enrollment) - білім беру ұйымы белгілеген тәртіпте элективті пәндерге алдын ала жазылу тәртібі.

Жеке оқу жоспары (ЖОЖ) - жұмыс оқу жоспары мен элективтік пәндер каталогы бойынша оқудың барлық кезеңіне қарамастан құрастырылған және оған тіркелген академиялық пәндер тізімін және оқу сағаттарының санын қамтитын нақты тыңдаушылардың білім беру траекториясын көрсететін құжат.

Ақпараттық және білім беру ресурстары - Білім беру сипаты, түрлі деректер, оларды жинақтау, сақтау және ақпарат көздері мен тұтынушылары арасында алмасу тәсілдері мен құралдары туралы ресми білім мен идеялар.

Білім алушыларды мемлекеттік қорытынды аттестаттау (QualificationExamination) - тиісті деңгейдегі білім беру  бағдарламаларына сай білім алушылардың игеру  дәрежесін анықтау мақсатындағы жүргізілетін рәсім, оның нәтижелері бойынша мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжат (резидентураны бітіргені туралы куәлік) беріледі.

Қорытынды бақылау (FinalExamination) - емтихан түрінде өткізілетін оқу жетістіктерімен, білім сапасын бағалау мақсатында оқу пәндері бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау негізінде, білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау.

Элективті пәндер каталогы (ЭПК) - таңдаудың құрамдас бөлігінің барлық пәндерінің жүйеленген аннотирленген тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы бар, зерттеудің мақсаты, қорытынды (негізгі бөлімдер) және оқудың күтілетін нәтижелерін (студенттердің алған білімі, дағдылары, біліктілігі) көрсетеді.

Біліктілік сипаттамалары - маманның білімі, дағдылары және тәжірибелік дағдылары.

Біліктілік - кәсіптік қызметтің белгілі бір түрін немесе нақты еңбек функцияларын орындауға дайындық деңгейіне тән.

Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, күнделікті өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуге қолдана алу қабілеттілігін айтады. Сонымен, оқытудағы құзыреттілік  тәсіл білім беру нәтижесі ретіндегі оқыту сапасын қамтамасыз етеді, ал ол өз кезегінде кешенді әдіс-тәсілдерді жүзеге асыруды, оқыту сапасын бағалаудың біртұтас жүйесін құруды талап етеді.

Қайта тіркеу кезеңі (Add/DropPeriod) - бұл студент бір курстан бас тартып, екіншісіне қол қою арқылы ЖОЖ бағдарламасын өзгерте алатын кезең.

         Пәннің қайта оқылуы (Retake) - қорытынды балл «қанағаттанарлықсыз» («F») болған жағдайда пәннің қайталануы.

Постреквизиттар (Postrequest) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер;

Пререквизиттар (Prerequisite)  оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер;

Оқудағы аралық аттестаттау - емтихан сессиясы барысында студенттердің оқу сапасын бағалау немесе бір оқу курсының немесе пәннің (модуль) толық көлемін игерілгенін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім.

Оқулық жұмыс жоспары (ОЖЖ) - білім алушылардың жеке оқу жоспарының талаптарымен, типтік оқу жоспары негізінде, нақты кәсіптік қызметтің жағдайын, оқу үрдісінің кезеңдерін ескере отырып жасалатын білім беру /ғылым  ұйымының әзірлейтін және бекітетін құжаты. ОЖЖ құрамында академиялық сағат құрау және меңгеруін арттыру үшін оқу пәндерінің толық циклдар тізімін топтастырады, ол базалық, аралас және бейінді пәндерді міндетті компонент және таңдау компоненті. Оқулық жұмыс жоспарының құрылымы білім/ғылым ұйымымен өздігінен анықталады.  

Таратылым материалдар (Handouts) - тыңдармандардың сәтті меңгеруге және ынталандыру үшін сабақ барысында тақырыпты (дипломдық жұмыстар, дәрістер, сілтемелер, мысалдар, глоссарий, дербес жұмыс тапсырмалары және т.б.) таратылатын көрнекі материал болып табылады.

Резидентура – клиникалық мамандықтар бойынша тереңдетілген медициналық білім беру нысаны.

Оқу нәтижелері - алған білімі, дағдылары, игерілген құзыреті.

Үлгерімдік бақылау жұмысы (MidtermExamination) - Академиялық күнтізбе бойынша бір академиялық пәннің (модуль) аяқталуы оқу бағдарламасына сәйкес бөлімдерді оқып аяқтағаннан кейін өткізілетін бағалау түрі;

РӨЖ резидентура тыңдаушысы оқытушымен/тәлімгермен байланыста орындайтын аудиториядан тыс жұмыс түрі болып табылады.

Силлабус — оқылатын пәннің деректерін, оның қысқаша мазмұны, тақырыбы мен әрбір сабақтың ұзақтығын, өзіндік жұмыстардың тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, оқытушының талаптарын, бағалау критерилерін, аралық бақылау кестесін және әдебиеттер тізімін құрайтын оқу бағдарламасы.

Оқу жоспары - оқу орындарында оқу пәндерінің құрамын, оқу жылы бойынша өту тәртібі мен бірізділігін, әр оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат. Оқу жоспары оқу орнының мақсат-міндетіне сай жасалады. Оқу жоспарында көрсетілген білім бағыты мен сипаты оқу бағдарламалары мен оқулықтарда айқындалады.

Эдвайзер (Advisor) – білім алушының сәйкес мамандығы бойынша академиялық жетекшісі болып табылатын, білім алу траекториясын таңдауда (студенттің жеке жоспарын жасауда) және оқу кезеңінде білім бағдарламасын меңгеруде жәрдем көрсетіп отыратын оқытушы.

Емтихан сессиясы - білім беру және ғылым ұйымдарында резидент тыңдаушының аралық аттестациялау кезеңі.

Таңдамалы пәндер - белгіленген оқу сағаттарында таңдау компоненті болып табылатын және білім/ғылым ұйымы енгізетін академиялық пәндер.

Таңдау пәндері білім алушының жеке білім алуын көрсетеді, әлеуметтік-экономикалық дамудың ерекшеліктерін және белгілі бір аймақтың қажеттілігін, білім беру/ғылыми мектептерін ескереді.

Оқу үдерісін ұйымдастыру және құрылымы.

Резидентураның білім беру бағдарламасының құрылымы:

 • білім беру мазмұнын айқындайтын және оның арақатынасын, өлшемдері мен есепке алуды айқындайтын оқу және клиникалық жұмыстарының әртүрінен қалыптасады.
 • әр пән бойынша қорытынды бақылау;
 • әрбір академиялық кезеңнен кейін аралық аттестаттау;
 • Резидентурада оқыту аяқталғаннан кейін соңғы мемлекеттік аттестация жүргізіледі;

Әрбір оқу жылының ұзақтығы мен мерзімі академиялық күнтізбеде көрсетілгені бойынша оқу жылының басында жарияланып, резидентура тыңдаушылары мен оқытушыларға ақпарат жеткізіледі. Оқу жылына арналған сабақ кестесі жұмыс оқу жоспарлары негізінде жасалады. Сабақ кестесін ҚДИАҒО директоры курс басталғанға дейін 2 аптадан кешіктірмей бекітеді. Жоспар бойынша, резидент тыңдаушыларының оқу кестесі оқытушы  мұғалімнің, клиникалық тәлімгер немесе куратордың аты-жөнін көрсете отырып қабылданады.  

 1. Резидентураның білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін пайдаланылатын педагогикалық қызметтің негізгі ұйымдастыру түрлері:

Теориялық оқыту: дәрістер (шолу, мәселелер), семинарлар, шағын топтық жұмыс, топтық талқылау, жағдайды талдау (CS - case study), журнал клубы (JC - Journalclub); әдебиетті тақырыптық шолу; оқыту конференциясы; зерттеу жобасы; оқыту арқылы оқыту (LT - learningbyteaching); ғылыми мақаланы жариялау.

            Клиникалық оқыту: науқасты қарау (PS - PatientSurvey); клиникалық жағдайды талқылау (CbD - CasebasedDiscussion), тіркеу және есептік құжаттаманы жүргізу; обход және клиникалық конференцияларға қатысу; симуляциялық оқыту; Стандартталған пациенттермен жұмыс жасау (SP),  стационарда науқастарды кадағалау, амбулаториялық қабылдау, үйде, медициналық және профилактикалық ұйымдардың әртүрлі бөлімдерінде жұмыс жасау, обход және консультацияларға қатысу.            Резиденттер тыңдармандарының өзіндік жұмысы (РӨЖ) -  оқу жоспарына кіретін әрбір модуль/пәнге арналған өзіндік жұмысты қабылдайтын академиялық жұмыстың бір түрі. Тәуелсіз жұмыс барысында тыңдаушы теориялық материалдарды меңгереді, практикалық тұрғыдан (кезекшілік, пациенттерді бақылау, тәжірибелік дағдыларды меңгеру және т.б.) теориялық материалдарды біледі; кез келген жағдайды талдауға және дұрыс шешім қабылдап, (топтық пікір таластарды, іскерлік ойындарды, жағдайды талдауды, жобаларды әзірлеуді және т.б.) дамыту үшін алынған білімді және практикалық дағдыларды қолданады; алған білімі мен дағдыларын өзінің позициясын, теориясын, моделін (ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу) қалыптастыру үшін қолданады.  Өзіндік жұмысын бақылау және оның нәтижелерін бағалау екі нысанның бірлігі ретінде ұйымдастырылады: өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау; мұғалім/ клиникалық жетекші/жетекші тарапынан бақылау және бағалау.

3) Резидентура тыңдаушысының оқу жүктемесінің көлемі әрбір пән бойынша оқу жылы ішінде оны меңгерген академиялық сағаттармен (бірліктермен) өлшенеді.

4) Педагогикалық кадрларды оқыту жүктемесін жоспарлау академиялық сағаттарда жүргізіледі, мұғалім сабақ кестесіне сәйкес дәріс өткізеді.  Бір академиялық сағат - 50 минут.

5) Резидентурада оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестациядан, демалыстан және соңғы курстан - қорытынды аттестаттаудан тұрады.

6) ҚДИАҒО резиденциясында академиялық кезеңнің ұзақтығы - семестр.

7)  Оқу жылы ішінде демалыстың ұзақтығы соңғы курстан басқа, кемінде 7 апта.

8) Резидентураның тыңдарманы мамандық бойынша типтік оқу жоспары және таңдап алынған пәндер (модульдер) каталогының негізінде жеке оқу траекториясын қалыптастырады. Тұрақты тыңдаушы жеке оқу жоспарында (ЖОЖ) көрсетілген міндетті және таңдаулы пәндер (модульдер) қажетті санын таңдайды. Осыдан кейін, мамандықтың типтік оқу жоспарына және резидент тыңдарманының жеке оқу жоспарларына сәйкес, оқу жылына арналған мамандық үшін жұмыс оқу жоспары әзірленеді.

9) Резидент тыңдаушысы жеке оқу жоспары мен жұмыс оқу жоспарының талаптарына сәйкес оқу курсын аяқтауға жауапты.

10) Жеке оқу жоспарын жыл бойы куратордың жетекшілігімен іске асады.

11) Элективті пәндер туралы ақпарат, қысқаша сипаттаманы қоса алғанда, элективті пәндер каталогында (модульдерде), резиденция тыңдаушыларының назарына жеткізіледі.

12) Пәндер бойынша силлабустар (модульдер) семестрдің басталуына дейін 10 күн бұрын кешіктірілмей  электрондық ресурстарға орналастырылады.

13) Пәндерді (модулдерді) таңдау барысында пәндерді оқып-игерудің бірізділігі міндетті түрде ескерілуі тиіс. Білім алушы алдыңғы семестрде осы пәннің перереквизиттерін меңгермеген болса, онда ол бұл пәнге тіркеле алмайды.

14) Құрылған жеке оқу жоспарының (ЖОЖ) 2 данасына да  резиденттің тыңдаушысы қол қояды және келісімге кураторға беріледі.

15) Ескерту болмаған жағдайда эдвайзер ЖОЖ-ға қол қойып, Тіркеуші Кеңсесі келісіміне ұсынады. Факультет деканы бекіткеннен кейін бір данасы білім алушыда қалады, екінші данасын аттестациялау үрдісінде пайдалану үшін эдвайзер Тіркеуші кеңсесіне береді, ал үшінші данасы эдвайзерде сақталып, білім алушының оқу жоспарын орындауын бақылауды жүзеге асыру үшін негіз болады.

            16) Тыңдаушы теориялық дайындық басталғанға дейін (офис-тіркеуші бойынша пәнге тіркеу өткізіледі) мамандықтың жұмыс оқу жоспарында ЖОЖ-ді өзгертуге құқылы. Тіркеу мерзімдері академиялық күнтізбеде көрсетілген.

17)Академиялық ұтқырлық аясында басқа оқу және ғылыми ұйымдарда оқыған резиденттің тұрғындары кредиттерді несие берсе, мамандықтың тиісті бекітілген оқу жоспарына есептеледі. Несие беруді жүзеге асыру үшін пәндер бойынша оқу бағдарламалары негізінде басқа оқу және ғылыми ұйымдарда оқылатын пәндер (модульдер) мазмұнын және университеттің оқу жоспарларының баламалылығын белгілейді.

18) Бітіруші курсты қоспағанда, қосымша оқыту қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу жоспарындағы айырмашылықтарды жою, GPA деңгейін арттыру, оқу пәндерін меңгеру және басқа білім және ғылыми ұйымдарда резидентура тыңдаушысының кредитті меңгеру үшін міндетті түрде өзінің ұйымында міндетті қайта сынақ тапсырумен кемінде 6 апта ұзақтығымен жазғы семестр енгізуге жол беріледі.

18) Тыңдаушы теориялық дайындық басталғанға дейін мамандықтың жұмыс оқу жоспарында ЖОЖ-ді өзгертуге құқылы. Тіркеу мерзімдері академиялық күнтізбеде көрсетілген.

19) Жазғы семестрде талап етілетін кредиттерді білу үшін рекзидентура тыңдаушысы жазғы семестрдің басталуына дейін екі аптадан бұрын кемі  6 кредиттік оқыту жүйесіне тіркеле алады.

20) ҚДИАҒО директоры Ғылыми Кеңестің академиялық жылдағы шешімі негізінде әрбір резидентура тыңдаушыларынын құралған топқа куратор тағайындайды.

21) Оқу жүктемесінің орташа ұзақтығы 9 академиялық сағатты құрайды. Тәуліктік жаттығу жүктемесінің ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін, бірақ кемінде 5 және 12 астрономиялық сағаттан аспауы керек. Аптасына орташа академиялық жүктеме - 54 академиялық сағат, айына - 216 академиялық сағат. Аптаның жұмыс күндері - 6 күн.

22) Жұмыс уақыты. Тұрақты тыңдаушының күнделікті жұмысының басталуы мен аяқталуы клиникалық базаның жұмыс режиміне және студенттің жеке жұмыс кестесіне байланысты реттеледі. Дүйсенбіден жұмаға дейін резиденттің тыңдаушысының күнделікті жұмысының орташа ұзақтығы - 9 академиялық сағат, сенбі - 6 академиялық сағат.

23) Жұмыс уақытында түскі үзіліс - 30 минуттан 1 сағатқа дейін, жұмыс уақытында жұмыс істемейді. Үзіліс уақытының ұзақтығы клиникалық базаның ішкі еңбек тәртібі ережелерімен белгіленеді.

24) Демалу уақыты. Жалпы белгіленген демалыс - жексенбі. Оқудың оқу жылдарының арасындағы демалыс 8 аптадан кем емес, оқу жылының соңғы жылында демалыс кем дегенде 4 аптадан кейін қорытынды аттестаттаудан кейін беріледі.

25)Резидентура тыңдаушылары клиникалық емдеу және профилактикалық мекемелерде жұмыс істеуге қабылдану үшін арнайы киім, жеке медициналық кітап және клиникалық базаның талаптарымен танысу қажет.

26) Жеке оқу жоспарының талаптарын орындамаған резидентура тыңдаушылары екінші жарты жылдыққа өтпестен жазғы семестрге қалады.

27) Еңбек кітапшасының түпнұсқасы резидентура оқу мерзімінің толық аясында қадағалайтын құрылымда тіркеледі және сақталады.

28) Оқу орнынан шығарылған, бірақ оқуды аяқтаған резидентура тыңдаушысына білімін бітірмеген азаматтарға берілген куәлік беріледі.

29) Бұрын ҚДИАҒО резиденциясында оқыған адамдар резидентура тыңдаушыларына қайта оқуға тіркеле алады.  Қалпына келтірудің міндетті шарты тыңдармандар үшін бір семестрді аяқтау болып табылады.

30) ҚДИАҒО-дің резидентура тізіміндегі тыңдаушысына қайта келтіруі үшін және оқу жоспарларындағы пәндер бойынша айырмашылықты жою тек ақылы негізде жүзеге асырылады.

31) Оқу және мамандық бойынша тиісті оқу топтары болған жағдайда резиденттерді басқа оқу және ғылыми ұйымдардан қалпына келтіруге жол беріледі; Оқуды аяқтамаған адамдарға берілген куәлікте көрсетілген оқу пәндеріндегі айырмашылықтармен, жұмыс оқу жоспарының академиялық пәндер тізімімен - төрт академиялық пәннен/кредиттер саны мен мамандықты игеру үшін қажетті алғы шарттармен ерекшеленеді.

32) Қалпына келтіру процедурасы келесі тәртіпте жүзеге асырылады:

 • Өтініш беруші ҚДИАҒО директорына қалпына келтіруге қатысты өтініш пен оқуды аяқтамаған тұлғаларға берілген анықтама (түпнұсқасын) тапсырады.
 • Сертификат негізінде тұруға жауапты оқу жоспарындағы пәндердің айырмашылығын анықтайды және меңгерілген алғышарттарға сәйкес оқу курсын белгілейді, білім беру бағдарламасына сәйкес игерілген сағаттарды қайтадан жүргізеді және ғылыми жұмыс бойынша студенттің жеке оқу жоспарын бекітеді.
 • Резиденттер тізімін қалпына келтіру туралы бұйрық шығарылады

33) Ақылы негізде оқыған ҚДИАҒО резиденциясының студенті оқудың өзіндік құнын өтемеген жағдайда ақысын төлеу арқылы шегерілген күннен бастап төрт апта ішінде қалпына келтірілуі мүмкіндігі бар.

34) Резиденттікте оқуды аяқтаған студент, тіркелген үлгідегі құжат (резиденттік сертификат) алған кезден, мамандығы бойынша резидентура өтілімі туралы жұмыс кітабының тізіміне енеді.

35) Мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысында оқитын, сондай-ақ мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы бойынша оқуға түсетiн резиденттердің мемлекеттiк стипендиялары барлық оқу кезеңiне тағайындалады.

36) Бірінші семестрде мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде бірінші курсқа (бірінші оқу жылына) қабылданған резидентура тыңдармандары мемлекеттік стипендия тағайындайды және бірінші семестрде ай сайын төленеді. Келесі семестрде мемлекеттік стипендия тағылымдамадан өткен семестрдің аралық аттестациясының нәтижелері бойынша резидентура тыңдармандарына беріледі және төленеді.

37) Мемлекеттік стипендия емтихан сессиясы немесе аралық аттестация қорытындысы бойынша емтихан сессиясын өткізгеннен кейінгі айдың бірінші күнінен бастап немесе айдың соңында «жақсы», «өте жақсы» деген есептік бағаларға сәйкес резидентура тыңдаушыларына төленеді.

38) Мемлекеттік білім беру тапсырысында оқыған мүгедектерге және көру қабілеті нашар адамдарға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған тыңдармандарға  мемлекеттік стипендия аралық аттестациясы нәтижесі бойынша қанағаттанарлықсыз бағалар мен  оқуда академиялық қарызы болмаған жағдайда төленеді.

39) Аралық бағалауды дәлелді себептермен (ауру, отбасылық жағдай, табиғи апаттар) уақытында өтпеген тыңдарман растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін емтихан тапсыруға жеке мерзім беріледі. Сондай-ақ, қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік стипендия тағайындалады.

40) Кәсіптік практика кезінде жазғы демалыстар, сондай-ақ тұрғылықты жері бойынша студенттерге жалақы төлеу арқылы жұмыс орындарында және лауазымдарда жұмыс істеген кезде мемлекеттік стипендия Ережеде белгіленген тәртіппен төленеді.

41) Бір оқу орнынан екіншісіне ауыстырылған резиденттерге мемлекеттік стипендия Ережеде белгіленген тәртіппен тағайындалады және төленеді.

42) Академиялық демалыста болған резидентура тыңдаушылары мемлекеттік стипендия төленбейді. Тек медициналық куәліктің негізінде (медициналық консультативтік комиссияның қорытындысы) берілген академиялық демалыстан басқа.

43) Академиялық демалыстан шыққан резидентур тыңдаушысына мемлекеттік стипендия   оқу жоспарында айырмашылық болмаған сәттен және емтихан мен аралық аттестациялау нәтижелері бойынша тағайындалады және төленеді.

44) Ауырып қалуына байланысты оқуды келесі жылға қалдырған резидентура тыңдаушыларына мемлекеттік стипендия емтихан мен аралық аттестациялау нәтижелері бойынша тағайындалады және төленеді.Сонымен қатар туберкулез дертіне шалдыққан резидентура тыңдаушысы еңбекке жарамсыздығы дәлелдемесінен бастап 10 ай бойы мемлекеттік стипендия алады.

45) Аяғы ауыр болғандықтан оқуын уақытша тоқтатқан резидентура тыңдаушысы мемлекеттік стипендияны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген мерзімде босануға шыққанға дейін белгіленген мөлшерде алады. Академиялық демалыс кезінде жүктілік пен босануға байланысты уақытша еңбекке жарамсыздық туралы куәлікті ұсынғанда академиялық демалыстар тоқтатылады және жүктіліктегі демалыс тіркеледі. Баласы үш жасқа дейінгі қарауды қажет еткендіктен аралық демалысқа шыққан резидентура тыңдаушысына мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.

46) ​​Шәкіртақы тағайындау директордың немесе оның орнын басатын тұлғаның тапсырмасы бойынша оқушылардың оқу жетістіктерін бақылауға жауапты бөлімшенің басшысы лауазымдық нұсқаулық негізінде жүзеге асырылады.

47)  Медициналық көрсетілім бойынша академиялық демалысқа шыққан резидентура тыңдаушыларының стипендиясы қалыпты қаражаттан 50 (елу) пайызға (мүгедектер үшін - 75 (жетпіс бес) пайызға тағайындалады.

48) Мемлекеттік стипендия мынандай жағдайда тоқтатылады:

1) оқушыны білім беру ұйымынан алып тастау (алып тастау) жағдайында;

2) студент қайтыс болған жағдайда;

3) оқу аяқталғаннан кейін шығару туралы бұйрық шығарылған күннен бастап.

49) Мемлекеттiк стипендияларды төлеудi тоқтату директордың немесе оны алмастыратын адамның тиiстi өкiмiмен, оқушылардың үлгерiмiне мониторинг жүргiзу үшiн жауапты бөлiмше басшысының ресми жазуы негiзiнде жүзеге асырылады.

50) Шәкіртақы төлеуді бақылау үшін резидент тыңдаушылары (академиялық демалысты аяқтаған) контингентінің қозғалысы туралы есептердің көшірмелері статистикалық есептемен бірге уақтылы есеп-қисап бөлімі мен жоспарлау-экономикалық бөліміне ай сайын беріледі.

Резидентура тыңдаушыларының жеке жұмысы

51) Резидентура тыңдаушысы орындайтын өздік жұмыс көлемі оқытушының (клиникалық тәлімгердің) жетекшілігімен іске асады.

52)  РОӨЖ мен РӨЖ арасындағы арақатынас өздік жұмыстың жалпы көлемі 1:1

53)  Резидентура тыңдаушысы орындайтын өздік жұмыс көлемі оқытушының (клиникалық тәлімгердің) жетекшілігімен резидентура тыңдаушысының өздік жұмысына және (бұдан әрі - РОӨЖ) резидентура тыңдаушысының толық өз бетінше орындайтын жұмысы (бұдан әрі - РӨЖ) екі түрге бөлінеді.

54)  Резидент тыңдаушының өзіндік жұмысы (СӨЖ) стандартты бағдарламалар бойынша ұйымдастырылады. СӨЖ нысаны пәндерді, тапсырмаларды, сағаттар мен бақылау түрлерін көрсете отырып, пән бойынша оқу бағдарламасында көрсетіледі.

55) Резидент тыңдаушысының міндеті - бұл өзіндік жұмыс түрі. Тапсырма бекітілген ауысым кестесіне сәйкес 6-дан 24 сағатқа дейін кешкі немесе түнге дейін уақыт беріледі. Түнгі уақыт 22: 00-ден 6-ға дейін. Тапсырма күнделікті жұмыс күнінің біршама төмендеуіне байланысты 216 сағаттың (аптасына 54 сағат) айлық жұмыс уақыты есебінен жоспарланып отыр. Терапевтикалық және педиатрлық профилді тыңдаушылардың ай сайынғы баж салығы 24 сағат (астрономиялық), хирургиялық профиль - 48 сағат. Диагностикалық немесе консалтингтік профильде тұру үшін (радиациялық диагностика дәрігері, функционалды диагностика дәрігері, клиникалық фармаколог дәрігері және т.б.) - айына 12 сағат.

56) Резидентура тыңдаушыларының клиникалық жүктемесін кафедра белгілейді және оқу жылына байланысты реттеледі.

Резидентура тыңдаушыларын дайындауда оқытушылар құрамының қатысуы

Резидентура тыңдаушыларын даярлауда негізгі және арнайы пәндерге маңызды роль беріледі. Негізгі және арнайы пәндер сабақтарын өткізудің  міндеттері:

 • Мемлекеттік білім беру стандарттарының және резиденттің стандартты бағдарламаларының талаптарын, бағыты (мамандығы) немесе академиялық тәртіпті бейіні бойынша білімі, дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру деңгейінде магистранттың білім деңгейіне толық түсіну;
 • Дәстүрлі технологияларды пайдалана отырып, инновациялық технологиялар мен интерактивті оқыту технологияларын енгізу арқылы пәндерді оқытудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету. Тренингті өткізуге арналған технологияны таңдауды ҚДИАҒО профессор оқытушылары анықтайды.

Барлық деңгейлердегі және оқытудың білім беру бағдарламаларының сапасы жұмыс берушілердің өкілдерін жақын және алыс шет елдермен халықаралық ынтымақтастық тәжірибесін ескере отырып, білікті профессор оқытушылардың өндірістік тәжірибесін ескере отырып, олардың бағыт бағдарымен ғылыми мақалалар шығарумен бірге қамтамасыз етіледі.

 1) білім беру үдерісіне арналған оқу-әдістемелік кешендерді, ағымдағы және шекаралық бақылауды және аралық аттестаттауды, студенттердің тұрғылықты және жеке жұмысын дайындау;

2) студенттерді қажетті оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету;

3) резидентура тыңдаушыларының оқу жетістіктерін оперативті бағалауды және ағымдық бақылауды және оқу журналына қатысу туралы ақпаратты жедел бағалау;

 

4) оқу жүктемесінің, тәртіптік бағдарламалардың, резиденттердің жұмыс кестелерінің орындалуын бақылау;

5) аудиторияға жіберілген резиденцияның студенттеріне арналған есепті ай сайын тіркеу;

6) білім беру қызметін бақылаудың әртүрлі нысандарын пайдалану және ағымдағы мониторингтің, резиденттердің аралық және қорытынды аттестацияларының нәтижелерін талдау;

7) резидентураға, оқытылатын пәндерге студенттерге кеңес беру;

8) жүйелі бақылаумен тұратын студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру;

9) Тәжірибе алмасудың әр түрін ұйымдастыру;

10) клиникалық практика орындарын таңдау және ан резидентура студенттердің қалауларын және мүмкіндіктерін ескеру;

11) Резидентура тыңдаушыларына озық технологиялар мен әдістермен танысуға, сондай-ақ олардың дағдыларын дамыту мен жетілдіруді, шығармашылық қабілеттерін, ғылыми әлеуетінің артуына мүмкіндік беру;

 12)ЖОО бөлек резидентураға білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін тәжірибе алмасуға бағыт бағдар  көрсету;

13) Зерттеу, жалпылау және тиімді жұмыс тәжірибесімен бөлісу;

 14) резидентура білімі аяқталғаннан кейін аталмыш мамандық бойынша тез арада кәсіби маманның жұмысқа орналасуына жәрдемдесу;

15) медицина бiтiрушiлерiнiң кәсiптiк бағыты бойынша қызметтi ұйымдастыру мен өткiзуге қатысу;

59) Оқу жылының басында ҚДИАҒО оқытушы құрамы резидентура тыңдаушыларына жұмыс барысындағы мақсаттар мен міндеттерге, мамандық саясатына, бағдарламаның мазмұнын және жеке тапсырмаларды, құқықтар мен міндеттерді, ережелер мен қауіпсіздік стандарттарын таныстырады.

 1. Резидент тыңдаушының жұмысының барлық түрлерін орындаудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен әдістемесі осы қағидаларға сәйкес ҚДИАҒО оқытушылар құрамы жүргізетін құжаттамада көрсетілген. Пәндердің оқу-әдістемелік кешені ҚДИАҒО Ғылыми кеңесінің отырысында талқыланады және бекітіледі.
 2. Пәндер бойынша бекітілген оқу-әдістемелік кешендер (оқу жоспарына сәйкес пәннің басталуына дейін ҚДИАҒО электронды ресурсында орналастырылады.

ҚДИАҒО оқытушы құрамы мынандай құқықтарға ие:

 • ҚДИАҒО басшылығы штаттық кестеге өзгерістер енгізу, ҚДИАҒО қызметкерлерін қабылдау, босату және ауыстыру, оларды көтермелеу және жазалау туралы ұсыныстарды ұсынады;
 • Жеке оқу жоспарын аяқтамаған, оқудан шегерілген резидентура тыңдаушыларын таныстыру
 • Мұғалімдер мен кураторларды және резидентура тыңдаушыларын ынталандыру;
 • мүдделі кафедралар мен мұғалімдермен бірлесіп мамандықтардың барлық пәндерін оқытудың мазмұны мен сапасын талдауды жүзеге асырады, зерттеуге тыңдаушылардың қызығушылығын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді, құзыреттіліктерін дамытуға бағыттайды;
 • ҚДИАҒО қызметіне қатысты нұсқаулықтардың, нормативтік құжаттардың және басқа да ішкі нормативтік құжаттардың жобаларын әзірлеуге және үйлестіруге қатысу;
 • ҚДИАҒО сыртқы ұйымдарда резиденттіктегі оқу үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыруды ұсынады;
 • ҚДИАҒО оқытушы құрамы таңдау компоненті үшін жаңа пәндерді дамытуға және ұсынуға құқылы;
 1. ҚДИАҒО резиденциясына жауапты:
 • ҚДИАҒО жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім беру бөлімшесінің қызметкерлерінің жасаған пәндердің бағдарламалары және резидент бағдарламаларының мазмұны, (2009) МСҮ, (2015)  ММС типтік бағдарламаға сәйкес енгізіледі;  
 • Мұғалімдердің оқу жүктемесін жоспарлау және жүзеге асыру;
 • Тыңдаушыларды Қорытынды мемлекеттік аттестаттауға дайындауды қамтамасыз ету.

Резидентура тыңдаушылары кураторының құқығы мен міндеттері:

Тұрғылықты тыңдаушы кураторы - резиденттікте білім алып жатқан НИКВИ-дің оқытушыларынан тағайындалған қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды игеру үшін тыңдаушыларға тағайындалған адам.

 1. Тұрақты тыңдаушының кураторы (бұдан әрі - куратор) директордың бұйрығымен, оқу жылына арналған Ғылыми кеңестің шешімі негізінде тағайындалады.
 2. Куратордың жұмысы ҚДИАҒО қызметінің маңызды көрсеткіші болып табылады, мұғалімнің жеке жұмыс жоспарына қосылады және оқытушы құрамның бос лауазымына орналасу конкурсы арқылы өту кезінде есепке алынады.
 3. Резидентура тыңдаушыларымен дұрыс жұмыс жасамайтын әрі өз міндеттерін орындамайтын кураторлар қызметінен босатылады.
 4. Белсенді және сәтті жұмыс жасаған кураторды ҚДИАҒО шешімімен ынталандыру мақсатында моральдық және материалдық алғыс білдіріледі.

Оқу жоспарының жүктемесі бір резидентура тыңдаушысына аптасына 3 сағат есептеуден анықталады.

 1. Бір кураторға тағайындалған резиденттікте тұратын студенттердің жалпы саны 3 адамнан аспауы керек.
 2. Куратор резидент тыңдаушының академиялық қызығушылығын білдіреді және оқу процесін ұйымдастыру бойынша барлық қажетті ақпараттық материалдарды дайындауға қатысады, оларды тыңдаушыға береді және жеке оқу жоспарын дайындауға және жаңартуға көмектеседі.
 3. Куратор профессорлық-оқытушылар құрамы мен резиденттермен дұрыс қарым-қатынас жасай отырып, корпоративтік және кәсіби этиканың ережелерін басшылыққа ала отырып, олардың жұмысына шығармашылық көзқараспен қарауы керек.
 4. Қолданыстағы Ережелер мен басқа да нормативтік-нұсқаулықтарда көрсетілген қызмет мәселелері бойынша резиденттермен жеке және ұжымдық кездесулері көрсетілген жұмыс жоспарын құрастыру.
 5. Куратор резиденттердің жеке траекториясын қалыптастыруда және білім беру бағдарламаларын әзірлеуде көмек көрсетеді.
 6. Куратор өзінің тыңдаушысына тек білім беру траекториясын таңдаумен ғана емес, жеке даму траекториясын таңдауда да көмектеседі. Сонымен қатар ол тыңдаушыға өздерінің сабақтан тыс мүдделерінің қатарын анықтауға көмектеседі, қоғамдық жұмыс түрін таңдау арқылы студентке шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру үшін университеттегі мүмкіндіктер туралы хабарлайды.
 7. Куратор резидентура тыңдаушысының болашаққа бағдар алып, мансап жолында жетістікке жетудің қыр-сырымен бөліседі, ғылыми зерттеулер -бағытын айқындауға, ғылыми жетекшіні таңдауға, кәсіптік тәжірибенің негізін айқындауға тыңдаушыларды тыңдауға көмектеседі.
 8. Тұрақты тыңдаушы кураторы тікелей ҚДИАҒО резиденциясына жауапты адамға бағынады. Себебі ҚДИАҒО ағымдағы мәселелерді шешуде кураторларға көмек көрсетеді және ұйымдастырады. Куратордың жұмысы тыңдаушылардың білім беру және қоғамдық көрсеткіштерін жан-жақты талдау негізінде бағаланады.

Резидент тыңдаушының құқықтары мен міндеттері

 1. Резидентура тыңдаушысы зерттеудің барлық кезеңінде портфолио жасайды. Ол мыналарды қамтиды:

1) резиденциясында оқытуға арналған жеке келісімшарт;

2) жеке оқу жоспары;

3) жеке оқу жоспарына қосымшалар мен өзгерістер;

4) есеп кітабы;

5) ай сайынғы есеп;

6) Жылдық есеп;

7) Резидентурада оқу кезеңінде оқу жетістіктері туралы ақпарат (бағалау формалары, материалдар, сертификаттар, марапаттар, конференция бағдарламалары, басылымдарды қайта басып шығару, пациенттердің шолуы және т.б.);

8) ұсынылатын жұмыс туралы ақпарат: ұсыным хаттар, өтініш. Тыңдаушылардың резидентурадағы жетістіктерін бақылау және бағалау жүйесі. ҚДИАҒО-де тыңдаушыларының прогрессінің ағымдағы мониторингі

 1. Резидентура тыңдаушыларының оқу жетістіктеріне мониторинг жүргізу мен оқу жетістіктерін бағалаудың рейтингтік және әріптік жүйесі бойынша жүзеге асырылады. Бағалаудың рейтингтік әріптік жүйесі зерттелетін мамандық бойынша ағымдағы, шекаралық және қорытынды бақылау жүргізуді болжайды.
 2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімге жауапты тыңдаушының құзыреттілігін бағалаудың дәйекті және жан-жақты стратегиясы үшін профильді бөліммен бірге жаһандық рейтингілік шкала (GRS - Globalratingscale) құрылады.
 3. Ағымдағы бақылауды практикалық жаттығуларды жүргізетін мұғалім жүзеге асырады. Ұсынылатын бақылау түрлері: сұхбат (OE - Oralexamination); бірнеше сұрақпен тест сұрақтарын дайындау (MCQs - MultipleChoiceQuestions); шеберлікті бағалау практикалық рәсімдер (DOPS - DirectObservationofProceduralSkills); шағын клиника-сараптама (Mini-CEX - mini-ClinicalEvaluationExercise); объективті құрылымдық-клиникалық тексеру (OSCE-ObjectiveStructuredClinicalExamination); медициналық құжаттарды тіркеу (AA - AuditAssessmentTool); өзін-өзі бағалау (SA - SelfAssessment); әріптестерін бағалау (PA - Peer Assessment); Портфельді бағалау (PA - портфельді бағалау); Бағалау бойынша сұхбат (AI - assessmentinterview); зерттеу жобасын қорғау; ғылыми жарияланымды қайта қарау.
 4. Ағымдағы бақылау нысаны мен мазмұнын кафедра анықтайды және Орталыққа енгізіледі. Ағымдағы бақылау 100 баллдық шкала бойынша бағаланады. Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша шекаралық бақылауға қабылдау рейтингі - пән бойынша емтихан тапсырылады.
 5. Қорытынды бақылау жұмысы бір академиялық кезеңде екі рет жүрзізіледі. Бір пән 1-2 кредиттен құралып, оның саны бойынша қорытынды бақылау ҚДИАҒО кеңесімен анықталады.
 6. Қабылдау рейтингісін бағалау тәжірибелік жаттығулардан, өзіндік жұмыстарды орындауға, кезек бойынша, медициналық құжаттарды сараптамалық бағалауға, науқастарды емдеуге, санитарлық-ағартушылық жұмыстарға және т.б. Бұл жағдайда резидент тыңдаушының оқу жетістіктері әрбір тапсырма бойынша 100 баллдық шкала бойынша бағаланады.
 7. Объективті себептер бойынша рейтингі 50% -дан азы бар резидентура тыңдаушылары зерттеу басталғанға дейін ғылыми жетекшілік ететін директордың басшылығының жазбаша рұқсатымен шекаралық бақылаудан дербес өтуге құқылы.
 8. Оқу тәртібін сақтамаған жағдайда (яғни аудиториялық сабақтар, дәрістер, тәжірибелерге қатыспай, оқу үлгерімі 25 пайызға жетпесе) резидентура тыңдаушысы экзамен тапсыруға жіберілмейді, ақылы оқу семестріне өткізіледі.
 9. Егер оқу үлгерімі 50 пайыздан төмен болмай, жеке оқу жоспары мен қорытынды бақылаудан өтпеген тыңдаушы емтихан тапсыруға жіберілмейді және жазғы емтиханға қайта қалдырылады.
 10. Пән бойынша қорытынды бақылау емтихан түрінде жүргізіледі. Пәннің қорытынды бақылауы 2 бөлімнен тұрады: теориялық және практикалық. Пән бойынша қорытынды бақылауды жүргізу үшін тәуелсіз сарапшы (ҚДИАҒО-дің топқа сабақ бермеген қызметкері).
 11. Резидент тыңдаушы емтихан тілін (мемлекеттік, орыс) таңдау құқығына ие.
 12. Емтиханның теориялық бөлігі жазбаша, ауызша немесе тестілеу түрінде жүргізілуі мүмкін. Емтиханның практикалық бөлігін клиникалық құзыреттерді (DOPS–DirectConstructionofProceduralSkills) бағалау, мини-клиникалық емтихан (Mini-CEX-mini-ClinicalEvaluationExercise), медициналық құжаттаманың сапасын бағалау (AA - AuditAssessmentTool), бағалау сұхбат (AI Пән бойынша қорытынды бақылаудың әрбір емтихан сатысы (емтихан) 100 баллдық шкала бойынша бағаланады.
 13. Пәннің қорытынды бақылауы үшін емтихан парағы (пән бойынша емтихан) куратормен беріледі және емтихан тапсырылған күннен бастап 3 күн ішінде ҚДИАҒО резиденциясына жауапты адамға тапсырылады.
 14. Әр пән бойынша қорытынды бақылауды (емтихан) өткізудің форматы мен тәртібінакадемиялық кезеңге дейін ҚДИАҒО Ғылыми Кеңесімен белгілейді және Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінде көрсетіледі.
 15. Емтихандарды өткізу кестесін директордың ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары бекітеді және емтиханға дейін екі аптадан кешіктірмей студенттер мен оқытушыларға жіберіледі.
 16. ҚДИАҒО резидентура тыңдаушыларының белгілі бір себептерге байланысты (ауру, отбасылық жағдай, маңызды себептермен) экзаменге қатыса алмаған студенттерге жеке емтихан тапсыру уақытын, жоспарын береді.
 17. Резидентура тыңдаушыларына төмендегідей себептерге қатысты емтиханды жеке тапсыруға рұқсат береді: дертке шалдығу, бала туу, жақын туыстардың дүниеден өтуі, жұмысқа немесе оқуға қатысты іс-сапар орын алған жағдайда.
 18. Емтихан тапсыру кезеңі аяқталғаннан кейін әрбір резидентура тыңдаушысының қорытынды бағасы шығарылады.
 19. Пән бойынша бағалау бағасы емтихан күні, оқу журналында, емтихан парағында және студенттің оқу кітапшасында белгіленеді.

Пән бойынша емтиханнан кейін, қорытынды формула формула бойынша анықталады:

Пәннің қорытынды бағасы рейтингісін бағалау x 0.6 + практикалық дағдыларды бағалау x 0.2 + теориялық деңгейді бағалау x 0.2

 1. Пән бойынша қорытынды бақылауды (емтихан) оңды бағалауды оны көтеру мақсатында қайта бағалауға жол берілмейді.
 2. Егер резидент тыңдаушы емтиханға қанағаттанарлықсыз «F» ие болса, онда қорытынды баға пәнге есептелмейді, емтихан ведомосына «F» бағасы қойылады.
 3. Емтихан парағы барлық оқу кезеңінде студенттер үшін академиялық сағаттардың санын есепке алу және жинақтау үшін жауапты болып табылатын ҚДИАҒО резиденциясында жауапты адамға беріледі. Әрбір оқу пәнінің емтихан ведомосттерінің негізінде аралық аттестаттауға арналған жиынтық парақ сақталады.
 4. Тыңдаушылар барлық емтихандарды жұмыс және жеке оқу жоспарына, сондай-ақ пәннің оқу жоспарына сәйкес қатаң түрде тапсырады.
 5. Тыңдаушылар қосымша емтихандар тізіміне және студенттің бағалау кітабына енгізілген білімнің қосымша түрлерінің пәндерінен емтихан тапсыра алады.
 6. «Қанағаттанарлықсыз» бағаны көтеру үшін резидентура тыңдаушысы осы пән бойынша жұмыс оқу жоспарында қарастырылған барлық сабақтарға қайта барады, дәріске қатысады, қорытынды бақылау тапсырады.
 7. Аралық аттестаттаудың сол кезеңінде оны көтеру мақсатында түпкілікті бақылауды оң бағалауға жол берілмейді.
 8. Егер пәннің барлық бағдарламасын толығымен аяқтаған студенттің емтиханға өзі кірмей, орнына өзге адам тапсырса, онда «емтиханға қатыспады» деген ескерту жасалынады.
 9. Егер аурудың, отбасының және қызметтiң мән-жайы бойынша дәлелдi себептер болған жағдайда, жетекшi басшының бұйрығы емтихан тапсырудың жеке кестесiн белгiлейдi. Ақылға қонымды себептер болмаған жағдайда, емтиханға қатыспау «қанағаттанарлықсыз» бағасымен теңестіріледі.
 10. Тыңдаушының қайта тапсырған емтихан бағасы транскриптке тіркеледі.
 11. Курстық бағдарламаны толығымен аяқтаған, бірақ ең төменгі балл жинаған тыңдаушы ақылы түрде оқу дәрістеріне қатысып, жазда қайта емтихан тапсыруға мүмкіндік алады.
 12. ҚДИАҒО резидентурасынан босатылған адамға білімін бітірмеген азаматтарға берілген куәлік беріледі.

Аралық бақылау.

 1. ҚДИАҒО-де резиденттерді аралық аттестациялау жұмыс оқу жоспарына, академиялық күнтізбеге және емтихан тапсыру түрінде кәсіптік оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.
 2. Аралық аттестаттау кезеңділігі мен ұзақтығы мамандықтың бекітілген жұмыс оқу жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады, ҚДИАҒО Ғылыми кеңесі бекітеді.
 3. Әр академиялық кезеңнен кейін аралық аттестацияның ұзақтығы 1 аптадан аспайды.

Аралық аттестаттауға қабылдау екі кезеңде жүзеге асырылады:

1) бірінші кезеңде директор, емтихан сессиясына қабылдау үшін ақы төленбейтін студенттерге, академиялық демалыста емес немесе ұзақ мерзімді емделуге қажетті алғышарттар бойынша академиялық қарыздар;

2) екiншi кезеңде автоматты қабылдау емтихан ведомостiнде белгiленген резиденттiң әрбiр оқушысының атына қарсы тиiстi белгiсiмен белгiленген қол жеткiзу рейтингiн бағалау негiзiнде жүргiзiледi. Позитивті рейтингі жоқ студенттер аралық аттестаттауға жіберілмейді. Оларды ақылы негізде семестрлік курстарды қайта қарастыруға шақырамыз.

 1. Резидентура бөлімінің бастығы жекелеген жағдайларда (ауру, отбасылық және қызмет көрсету жағдайларына байланысты) тыңдаушыға жеке кесте бойынша аралық аттестаттаудан өтуге мүмкіндік береді.
 2. Кадрлар бөлімінің бастығына: егер жақын туыстарының қайтыс болуына байланысты баланың туылуына байланысты ауру туралы жеке кесте бойынша аралық аттестаттауға рұқсат етілсе. Аралық бағалау кестесін директор бекітеді және емтихан сессиясы басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей тыңдаушылар мен оқытушыларға хабарланады.
 3. Оқу пәні бойынша аралық аттестацияны өткізгенде, академиялық кезеңдегі академиялық көрсеткіштердің ағымдағы мониторингін бағалауды (емтихан бағасы) және емтихан кезінде алынған баллды ескеру қажет (бағалау рейтингін бағалау).

120.Емтихан қорытындысы ҚДИАҒО оқытушылар құрамымен Ғылыми Кеңесі емтихан сессиясын аяқтағаннан кейін (аралық аттестация) оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстарды қабылдайды.

 1. Оқу жылы аяқталғаннан кейін резидентура тыңдаушылары жылдық есептің екі данасын дайындайды. Тыңдаушы дайындаған жылдық есеп ҚДИАҒО оқытушылар құрамамен талқыланып, бір данасы ҚДИАҒО сенімді өкіліне тапсырылады.
 2. Резидентура тыңдаушысының жұмыс нәтижесі ҚДИАҒО оқытушылар құрамымен ортақ талқыға салынып, (ARCP - DecisionsonProgress) студенттің жетістігін талқылайды және келесі жылы студентке курс ауысу туралы шешім қабылдайды немесе жазғы семестрге шегеру туралы ұсынымдар береді.
 3. Аралық аттестаттау нәтижесі туралы жазбаны және келесі оқу жылына ауыстыру туралы студенттің кітапшасына енгізіледі.
 4. Оқу жылының соңында аралық аттестация нәтижесі бойынша ҚДИАҒО директорының бұйрығы тұрғындарды курстан курсқа жібереді. Ол үшін айырбастау бағаны анықталады.
 5. Курстық бағдарламаны толығымен аяқтаған, бірақ ең төменгі трансферлік пунктті алмаған Резиденттің Жауапкершілігі орташа баллын арттыру үшін жазғы семестрде жеке пәндерді ақылы негізде қайта қарастыруға және оларға емтихан тапсыруға мүмкіндік беріледі.

Қорытынды аттестация

 1. Резиденттерді кәсіптік аттестаттау резиденттің мамандықтары бойынша мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарымен сәйкестігін анықтауға бағытталған тыңдаушының оқу жетістіктерін мемлекеттік бақылау нысаны болып табылады.
 2. Қорытынды аттестацияны өткізу үшін ұйым резиденттің резиденттері үшін Мемлекеттік аттестациялық комиссияны (МАК) құрайды.
 3. Резидентурадағы студенттердің қорытынды аттестациясы жұмыс оқу жоспарында және академиялық күнтізбеде белгіленген ҚДИАҒО Ғылыми кеңесі бекіткен нысан бойынша жүзеге асырылады.
 4. Қорытынды аттестацияға жеке және пәндік жоспарды толық орындаған резидентура тыңдармандары өткізіледі.

130.Жеке және пәндік оқу жоспарларын орындамаған резидентура тыңдаушылары келесі курсқа өткізілмейді.

131.ҚДИАҒО кешенді емтихан тапсыру үшін мемлекеттік аттестациялық комиссия (МАК) құрады.

 1. Осы ұйымда жұмыс істемейтін түлектердің профиліне сәйкес ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі бар МАК Төрағаларының кандидатураларын ҚДИАҒО Ғылыми Кеңесі Қорытынды аттестациядан екі ай бұрын бекітеді.
 2. МАК мүшелері өз мүшелерінің құқықтарына бітірушілердің профиліне сәйкес келетін ғылыми дәрежесі немесе академиялық дәрежесі немесе академиялық дәрежесі бар адамдар кіреді. МАК сонымен қатар өндірілген мамандардың профиліне сәйкес келетін жоғары білікті мамандарды да қамтуы мүмкін.
 3. МАК-тың сандық құрамы ҚДИАҒО директорының Қорытынды аттестациядан 2 ай бұрын бекітілген бұйрығымен бекітіледі.
 4. Резидентураның тыңдаушыларының қорытынды аттестаттауға қабылдау ҚДИАҒО директорының тізбесі бойынша қорытынды аттестаттау басталғанға дейін екі аптадан кешіктірмей және МАК-қа жіберілгеннен кейін ресімделеді.
 5. Мамандық бойынша кешенді емтиханда резидентураның кәсіптік білім беру бағдарламасының базалық және бейіндік пәндер циклінің міндетті компоненттері пәндері болып табылады.
 6. Кешенді емтихан бекітілген бағдарлама көлемінде тестілеу, ауызша, жазбаша түрде жүргізіледі.
 7. Кешенді емтихан бағдарламасына енгізілген пәндердің оқу жоспарлары негізінде кешенді емтихан бағдарламасы, оны өткізу нысаны және тапсырмалардың мазмұны ҚДИАҒО білікті оқытушылар құрамымен әзірленеді.
 8. ҚДИАҒО білікті оқытушылары тесттік тапсырмаларды, олардың түрлері (ашық, жабық, аралас сынақтар) және тестілеу технологиясын өздігінен дамытады. Тесттік тапсырмаларды, олардың түрлері (ашық, жабық, аралас сынақтар) және тестілеу технологиясын өздігінен дамытады.
 9. Кешенді сараптама нәтижелері әр тұрғынға тыңдаушылар үшін жеке-жеке толтырылған хаттамамен ресімделеді.
 10. МАК отырысының хаттамасын дайындау және қолдау қызметкерлерінің арасында МАК мақұлдаған хатшысы жүргізеді.
 11. Тестілеу түрінде жан-жақты сараптама жүргізу кезінде жеке хаттаманы өңдеу негізі емтихан ведомосі болып табылады.
 12. Кешенді емтихан тапсырғанда жоғары баға алу үшін ішінара келісімді әрекеттерге жол берілмейді.
 13. Резидент тыңдаушысының қорытынды бағасы анықталғаннан кейін ҚДИАҒО директоры шешімімен он күн ішінде алынған төмен баңасына сәйкес оқудан шеттетілген мәлімдемесіне күшіне енеді.
 14. Бекітілген кестеге сәйкес қорытынды аттестаттауға келмейтін резидентура студенті немесе оның өкілі емтиханды тапсырғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей емтиханға жіберілмеу себебімен құжат ұсынған жағдайда, МАК Төрағасының атына өтініш жазады. Егер емтиханға қатыспаудың орынды себебі болса, МАК Төрағасы МАК отырысының сараптама күнін анықтайды. Егер МАК емтиханға келмейтіндіктің себебін жалған деп таныса, резидентура тыңдаушы «қанағаттанарлықсыз» бағасына сәйкес келетін «0» ұпаймен емтихан қорытындысын бекітеді.
 15. Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін денсаулық жағдайы бойынша МАК-ға ұсынылған құжаттар қарастырылмайды.
 16. Кешенді сараптама нәтижесімен келіспейтін резидент тыңдаушы тексеруден кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей шағымдануға тиіс. Апелляцияны жүргізу үшін директордың бұйрығы біліктілігі мамандық бейініне сәйкес келетін тәжірибелі сарапшылардың арасында апелляциялық комиссия құрады.
 17. Апелляцияны қанағаттандырған жағдайда МАК отырысының хаттамасы қайта тіркеледі. Бұл жағдайда бірінші протоколдың нәтижелері «Ескерту хаттама № ___ хаттама бойынша ___ бетінде ___» деген жазу арқылы жойылады және барлық МАК мүшелері қатысады.
 18. Кешенді бақылаудан «қанағаттанарлықсыз» баға алған адам қорытынды емтиханға жіберілмейді.
 19. Қорытынды аттестациядан өтпеген адам, ҚДИАҒО директорына жолданар өтінішті соңғы оқу жылының қорытынды аттестациясы басталғанға дейін бір жыл бұрын немесе ең кемі екі аптадан кешіктірмей жазуы тиіс.
 20. Қайтадан қорытынды аттестация тапсыруға рұқсатты ҚДИАҒО директорының бұйрығымен қабылданады.
 21. Аралық бақылаудан төмен баға алған жағдайда, мемлекеттік бірыңғай емтихан тапсырмаған және оқу жоспарын толық аяқтамаған студент қайта қорытынды аттестациядан өтеді.
 22. Сертификаттау нәтижесі бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған резидентура тыңдаушысын ҚДИАҒО директорының бұйрығымен оқу орнынан шығарады.
 23. МАК қорытындысы бойынша резиденттің тиісті кәсіби дайындық бағдарламасын меңгергендігін растайтын және «докторлыққа» біліктілігі және мемлекеттік үлгідегі бітіру туралы анықтамасы МАК шешімі қабылданған күннен бастап отыз күн ішінде тегін беріледі. МАК шешімі хаттамамен ресімделеді.
 24. Резидентура куәлігінің қосымшасы (транскрипт) барлық пәндер бойынша алынған бағаға сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында және жұмыс оқу жоспарында көзделген мөлшерде толтырылады.
 25. Резидентура сертификатының қосымшасында әрбір академиялық пән бойынша соңғы бағалар білім туралы бағалаудың бағалау жүйесі бойынша жазылады, оның көлемі кредит және академиялық сағаттарда көрсетіледі.
 26. Өтінішпен мемлекеттік үлгідегі тұрғылықты жері туралы куәлікті беру аталмыш мәселе бойынша ҚДИАҒО директорының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
 27. Шығару туралы бұйрықты ҚДИАҒО Директоры Резиденттердің қорытынды аттестациясы аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде МАК Төрағасының ұсынысы негізінде бекітеді.
 28. Сонымен қатар, ҚДИАҒО Директоры түпкілікті аттестациядан өтпеген резиденттерді тұрғылықты жері бойынша жауапты тұлғаның ұсынуы негізінде шығарып тастау туралы бұйрық бекітеді.
 29. Резиденттердің қорытынды аттестациясы аяқталғаннан кейін МАК Төрағасы резиденттердің тыңдаушыларының қорытынды аттестациясының нәтижелері туралы есеп дайындайды және екі апта ішінде оны ҚДИАҒО директорына ұсынады.
 30. Резиденттердің қорытынды аттестациясының нәтижелері есеп кестелер мен түсіндірме жазбаны қамтиды.
 31. Түсіндірме жазбада:

1)ҚДИАҒО мамандығындағы резидентура тыңдаушыларының дайындық деңгейлері;

2) кешенді сараптамада анықталған резидентура тыңдаушыларының білім сипаттамалары;

3) осы мамандық бойынша резидентурадағы студенттерді дайындау сапасын талдау;

4) Резидентура тыңдаушылары даярлаудағы кемшіліктер;

5) Резидентура тыңдаушыларын оқытуды одан әрі жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар.

 1. Резиденттердің қорытынды аттестациясының бағалары туралы есепке МАК төрағасы қол қойып, ТВҒЗ Ғылыми Кеңесінің отырысында талқыланып, мақұлданды.
 2. Резидентура тыңдаушыларының қорытынды аттестациясы аяқталғаннан кейін бір ай ішінде ҚДИАҒО денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы баяндама ұсынады.

165.МАK төрағасының есебіне резидентура бағдарламасын аяқтаған түлектердің, аты, жөні,  әкесінің аты, мамандығы және резидентураны аяқтағаны жөніндегі куәліктің номері, ҚДИАҒО қолы қажет.

 1. Резидентура тыңдаушыларының жеке жазбасына келесі материалдар енгізілген:

1) кешенді сараптамадан өту туралы МАК отырысының хаттамасының көшірмесі;

2) резиденттiк куәлiгiнiң көшiрмесi;

3) резиденттің кәсіби оқу жоспарын әзірлеу туралы транскриптің көшірмесі.

ЖҰМЫСҚА ҚАБЫЛДАНУ ШАРАЛАРЫ

 1. Мемлекеттiк тапсырыс бойынша оқитын адамдар мемлекеттiк медициналық ұйымдарда міндетті жұмыс iстейдi.
 2. Резидентураның түлектерін жұмысқа орналастыру үшін әлеуетті жұмыс берушілердің деректер базасын, бос орындар туралы мәліметтер базасын, мамандық бойынша жұмыс іздеу тізімендегі тәжірибешілер жайлы мәліметтер базасын және өзін-өзі жұмыспен қамтитын студенттердің деректер қоры дайындалады.
 3. Үш жақты оқытуға арналған шарт негізінде оқитын резидентура тыңдаушылары құжатта көрсетілген міндеттеме бойынша жұмыс істеуге міндетті.
 4. Жұмыс берушілер мен басқа да мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл үшін «Мамандықтар жәрмеңкесі» және басқа да іс-шаралар өткізеді, сондай-ақ құжаттарды жинау және жұмыспен қамту үшін резидентура тұлектерін дайындайды. (қосымша 22, 23)
 5. Резидентураны бітірген түлектерді жұмысқа орналастыру комиссияның бұйрығымен ресімделеді.
 6. Резидентура түлектерінің жұмыспен қамту туралы 172-Есептілік құзыретті органдары белгіленген ережелер бойынша ҚР ДСМ және ҚР БҒМ қол жетімді.