Корпоративтік этика кодексі

ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі - ҚДИАҒО) үшін Корпоративтік этика кодексі (бұдан әрі - Кодекс) заңнамаға, жарғыға және ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленді. Барлық қызметкерлерге қолданылады.

Кодекстің мақсаты - корпоративтік мәдениетті дамытуға және адалдық пен ынтымақтастық ахуалын қалыптастыруға ықпал ететін мінез-құлықтың жалпы қағидаттары мен ережелерін белгілеу.

ҚДИАҒО Кодекстің принциптерін, әсіресе жауапкершілік принципін оның әлеуметтік маңыздылығын біле отырып, өз қызметінде сақтауға тырысады.

Кодексте келтірілген ережелер минималды қажетті және нақты жағдайлармен шектелмейді.

Терминдер мен анықтаулар

Корпоративтік этика - ұйым ішіндегі қатынастарға, сондай-ақ басқа ұйымдармен өзара іс-қимылға реттеуші әсер ететін этикалық қағидаттар мен адамгершілік мінез-құлық нормаларының жүйесі.

Мүдделі тараптар - байқау кеңесінің мүшелерін, директорды, қызметкерлерді, клиенттерді, жеткізушілерді, мемлекеттік органдарды және басқаларды қоса алғанда, субъектінің қызметіне ықпал ететін немесе әсер ететін тұлғалар немесе топтар.

Мүдделі тұлға - құқықтары заңнама мен жарғыға сәйкес субъектінің қызметімен байланысты тұлға.

Жалғыз қатысушы - жарғымен анықталған субъектінің жоғарғы органы.

Лауазымды тұлғалар - директор, оның орынбасарлары және бас есепші.

Мүдделер қақтығысы - қызметкердің жеке қызығушылығы оның лауазымдық міндеттерін бейтарап орындауға әсер етуі мүмкін жағдай.

Корпоративтік мәдениет - субъектіге тән ерекше құндылықтар, принциптер мен мінез-құлық нормалары.

Қызметкер - ұйыммен еңбек қатынастарындағы және еңбек шарты бойынша жұмысты орындайтын адам.

ҚДИАҒО корпоративтік шешімдер қабылдау үшін лауазымды адамдармен, қызметкерлермен және мүдделі тұлғалармен қарым-қатынаста Кодекстің ережелерін қолданады және сақтайды.

ҚДИАҒО құндылықтары

ҚДИАҒО-ның басты құндылығы - адами ресурстар және ол оларды үнемі жетілдіруге тырысады.

Патриотизм - ҚДИАҒО өз қызметін құқықтық, экономикалық және техникалық аспектілерде Қазақстанды жаңғыртуға бағыттайды, ал қызметкерлер мемлекеттің әлемдік нарықтағы ұстанымын дамытуға және нығайтуға ықпал етеді.

Толеранттылық - әр қызметкер әртүрлі негіздер бойынша кемсітусіз әділ қарым-қатынас жасауға құқылы.

Кәсіпқойлық - қызметкерлер өздерінің білімдері мен дағдыларын толығымен жүзеге асыруға, өз міндеттерін жауапкершілікпен орындауға тырысады.

Жауапкершілік - жұмысшылар өз жұмысының нәтижелері мен сапасына, сондай-ақ қауіпсіз еңбек жағдайлары мен қоршаған ортаны қорғауға жауапты.

Құрмет - әр қызметкер әріптестерінің пікірлері мен ұстанымдарын құрметтейді.

Ардагерлерге қамқорлық жасау - ҚДИАҒО өз саласының ардагерлеріне қолдау көрсетеді.

Іскерлік беделдің сақталуы - қызметкерлер қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға, Қазақстанның экономикасы мен халықаралық байланыстарын нығайтуға бағытталған ҚДИАҒО саясатын насихаттайды.

Ынтымақтастық - ҚДИАҒО қызметкерлері жедел және стратегиялық міндеттерді шешуде ынтымақтаса отырып, әріптестерімен достық, жауапты және кәсіби қарым-қатынасты қолдайды.

Даму - әрбір қызметкер тұрақты дамуға, оқытуға және біліктілігін арттыруға ұмтылады, ал ҚДИАҒО басшылығы бұған ықпал етеді.

Сенім - ҚДИАҒО-дағы қатынастар мен процестер іскерлік беделге, жауапкершілік пен кәсіпқойлыққа негізделген сенімге негізделген.

Жақсарту - жұмысшылар үнемі жетілдіру жүйелерінің принциптері мен әдістерін қолдана отырып, өз қызметін үнемі жетілдіруге тырысады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-жұмыскерлер сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік танытып, заңнаманың және ҚДИАҒО ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды.

ҚДИАҒО қызметінің қағидаттары.

Жауапкершілік қағидаты - ҚДИАҒО өзінің экономикалық тұрақтылығы мен өміршеңдігін сақтауға, заңнамалық нормаларды сақтауға, қызметкерлердің, тұтынушылардың және корпоративтік қатынастардың басқа да қатысушыларының мүдделерін құрметтеуге, сондай-ақ этикалық қағидаттарды ұстануға және іскерлік беделін сақтауға ұмтылады.

Субъект технологиялық функциялардың сенімді орындалуына, жергілікті атқарушы органдармен сындарлы өзара іс-қимылға, ақпаратты ашық ұсынуға, экологиялық қауіпсіздікке, қызметтерді үздіксіз ұсынуға, қауіпсіз жұмыс орындарын ұсынуға, кәсіптік өсуге, еңбекақы төлеудің әділ жүйесіне, адал бәсекелестікке және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл талаптарын сақтауға жауапты болады.

Сенім қағидаты - ҚДИАҒО басшылығын сенімі бар лауазымды тұлғалар жүзеге асырады, ал қызметкерлерге белгілі бір дәрежеде сенім беріледі және ҚДИАҒО ресурстарын қорғауға міндетті.

Қысымшылыққа жол бермеу қағидаты - ҚДИАҒО кемсітушілікке, қанағаттанарлықсыз қарым-қатынасқа, қысымшылыққа, қорлайтын мінез-құлық пен зорлық-зомбылыққа қатаң тыйым салады. Ол әрбір жұмысшының әлеуетін толық ашу үшін жұмыс орнындағы әділеттілікті, теңдікті, құрмет пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

ҚДИАҒО ұйымдағы мәртебесіне немесе рөліне қарамастан барлық қызметкерлердің қадір-қасиетін таниды және құрметтейді.

ҚДИАҒО ұжымдағы микроклиматтың бұзылу фактілерін жасырмауға және қудалау, қорқыту мен зорлық-зомбылықты қоса алғанда, қолайсыз мінез-құлықпен белсенді күресуге шақырады. Қызметкерлерге мұндай жағдайлар туындаған жағдайда адам ресурстарын басқару департаментіне жүгіну ұсынылады.

Меншік қағидаты - қызметкерлер ҚДИАҒО-ның меншігіне ұқыпты қарауы керек, оны жеке мақсаттар үшін пайдаланбауы керек. Зияткерлік меншікті қорғау да маңызды аспект болып табылады.

Сенімділік қағидаты - ҚДИАҒО өзінің барлық міндеттемелерін орындауға және белгіленген ережелерді сақтауға тырысады. Ол мәмілелер мен келісімшарттарда сенімділік пен тазалықты қамтамасыз етеді.

Ашықтық пен жариялылық қағидаты - ҚДИАҒО ашықтық пен дәлдікті сақтай отырып, есептілікте ақпарат беруге міндеттенеді. Қызметкерлер аудиторлық қызметтермен ынтымақтасып, толық және сенімді ақпарат беруі керек. Ішкі және сыртқы аудиттер мен мемлекеттік органдар үшін нақты және уақтылы ақпарат қажет.

Әділдік қағидаты - ҚДИАҒО өз қызметкерлері мен корпоративтік қатынастарға қатысушыларға әділ және біржақтылықсыз қарауға міндеттенеді. 

Кері байланыс қағидаты - ҚДИАҒО корпоративтік қатынастардың барлық қатысушылары үшін қолжетімділік пен ашықтыққа кепілдік береді және олардың сұраулары мен өтініштерін қарауға және оларға жауап беруге міндеттенеді.

ҚДИАҒО басшылығы мен қызметкерлері - ҚДИАҒО басшылығы өзінің жауапкершілігін түсінеді және әрқашан Кодексте белгіленген этикалық қағидаттарды басшылыққа алады. Олар сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және іскерлік этика нормаларын қабылдау жөнінде шаралар қабылдайды. ҚДИАҒО қызметкерлері өздерінің өкілеттіктері мен құзыреттерінен тыс шешімдер қабылдамайды және мұндай шешімдерді келісу үшін тікелей басшыларға жүгінеді.

Қазақстан Республикасы Кодексінің немесе заңнамасының ережелерін бұзуы мүмкін қайшылықты жағдайлар туындаған жағдайда, қызметкерлер өздерінің тікелей басшысына немесе ҚДИАҒО персоналды басқару бөліміне жүгінуге тиіс.

ҚДИАҒО әлеуметтік кепілдіктер, мансаптық өсу мүмкіндіктері, оқыту, еңбекақы төлеу мен уәждеменің тұрақты жүйесін ұсына отырып, өз қызметкерлеріне қатысты адал және ашық саясат жүргізеді. Әрбір қызметкерге еңбек қызметінің қол жеткізілген нәтижелеріне сәйкес әділ көзқарасқа кепілдік беріледі.

ҚДИАҒО қызметкерлердің өз құқықтарын қорғау және сақтау, сондай-ақ қосымша әлеуметтік жеңілдіктер беру үшін ұжымдық шарттарды біріктіру және жасасу құқығын таниды.

Әрбір қызметкер Қазақстан Республикасының заңнамасын, еңбек шартының ережелерін, ҚДИАҒО ішкі нормативтік құжаттарын және Кодекстің ережелерін қатаң сақтауға міндеттенеді.

Жұмыскерлер тек қана ҚДИАҒО мүддесі үшін шешім қабылдауы және жеке пайда іздемеуі тиіс.

Қызметкерлерді ҚДИАҒО қызметіне қатысты белгілі бір шешімдерге мәжбүрлеу мақсатында сыйлықтар немесе ризашылықтар қабылдауға жол берілмейді. Шешім қабылдауға әсер етудің кез келген әрекеттері бөлімше басшысына және ҚДИАҒО басшылығына хабарлануы тиіс.

Жұмыскерлер ҚДИАҒО-ның нормативтік құжаттарына сәйкес осындай деп танылған және олардың қызметтік қызметі барысында алынған құпия ақпаратты жария ете алмайды. Сондай-ақ, ҚДИАҒО қызметкерлерден басқа ұйымдарда жұмыс істеген кезде алған ақпаратын жария етуді талап ете алмайды.

Қызметкердің, егер бұл оның құзыретіне кірмесе және ҚДИАҒО-ның тиісті өкілеттіктерімен бірге жүрмесе, ҚДИАҒО атынан көпшілік алдында сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Егер қызметкер өзінің лауазымдық міндеттерімен байланысты емес қызметті жүзеге асырса, мысалы, саяси, діни немесе мәдени, ол тек жеке тұлға ретінде әрекет ете алады, ал оның өкілі ретінде емес.

ҚДИАҒО қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға сәйкес сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы хабарлауға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жақсартуларды ұсынуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға белсенді қатысуға міндеттенеді.

Жұмысқа қабылдау кезінде қызметкер сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы ақпараттың бар немесе жоқ екендігі туралы анықтама береді.

Субъект мемлекет алдында оның мүдделерін сақтағаны үшін жауап береді, Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтайды және мемлекеттік органдармен достық ынтымақтастық және өзара сыйластық қағидаттарында өзара іс-қимыл жасайды. Ол жосықсыз бәсекелестікке, сыбайлас жемқорлыққа қарсы және монополияға қарсы заңнаманы бұзуға және басқа да заңсыз әрекеттерге қарсы тұрады.

ҚДИАҒО қоғам алдында әлеуметтік жауапкершілікке ие, елдің әлеуметтік-мәдени іс-шараларына белсенді қатысады және оң имидж қалыптастыру мақсатында өз қызметін жергілікті БАҚ-та ашық жариялайды.

Мүдделер қақтығысы

Жұмыскерлер мен ҚДИАҒО әрқашан мемлекет пен қоғамның мүдделері үшін ерекше басымдықпен корпоративтік қатынастардың барлық қатысушыларының мүдделерін ұстанады.

Қызметкерлердің жеке мүдделері өздерінің лауазымдық міндеттерін орындамауға немесе тиісінше орындамауға әкеп соғуы мүмкін мүдделер қақтығысы болған жағдайда, ҚДИАҒО қызметкерлеріне лауазымдық міндеттерді орындауға тыйым салынады. ҚДИАҒО басшылығы мүдделер қақтығысын болдырмау және шешу жөнінде шаралар қабылдайды.

ҚДИАҒО қызметкерлері өздерінің тікелей басшысын немесе ҚДИАҒО басшылығын мүдделер қақтығысы туындағаны немесе туындауы мүмкін екендігі туралы олар белгілі болған бойда дереу жазбаша хабардар етеді. ҚДИАҒО басшылығы мүдделер қақтығысы туралы ақпарат алған кезде оның алдын алу және реттеу бойынша уақтылы шаралар қабылдайды, соның ішінде мыналар:

- қызметкерлерді лауазымдық міндеттерін атқарудан шеттету және осы міндеттерді басқа тұлғаға беру;

- лауазымдық міндеттерін өзгерту;

- мүдделер қақтығысын жою үшін басқа шаралар қабылдау.

Құпиялылық

ҚДИАҒО-ның құпия ақпараты ҚДИАҒО-ның ішкі құжаттарында айқындалған ақпарат болып саналады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қызметкерлер кез келген құпия ақпаратты құпия сақтауға міндетті. ҚДИАҒО құпия ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлер оны жұмысқа қабылдау кезінде қол қойылатын «Жария етпеу туралы міндеттемеге» сәйкес рұқсатсыз басқа қызметкерлерге немесе үшінші тұлғаларға жария ете алмайды.

Жұмыс күні аяқталғаннан кейін және жұмыс орнынан шыққан кезде қызметкер жұмыс үстелінде немесе басқа қол жетімді жерлерде құпия ақпараты бар құжаттардың жоқтығына көз жеткізуі керек. Құпия ақпараты бар құжаттар шкафтарда немесе жәшіктерде құлыптаулы болуы керек, ал компьютер өшірулі немесе құлыптаулы болуы керек. Жұмыс үстеліндегі серіктестермен сөйлесу кезінде құпия ақпарат, соның ішінде компьютер экранындағы ақпарат сұхбаттасушы үшін қол жетімді болмауы керек.

Құпия ақпарат (электрондық, жазбаша, ауызша немесе басқа түрде) ҚДИАҒО шегінен тыс шығарылмауға тиіс. Жұмыстан босатылған кезде қызметкер өзіне тиесілі барлық құжаттарды, файлдарды, компьютерлік дискілерді және барлық көшірмелерін қоса алғанда, адамдардың кең ауқымына арналмаған құпия ақпараты бар басқа да электрондық ақпарат тасығыштарды ҚДИАҒО-ға қалдыруға міндетті.

ҚДИАҒО-ның қызметкерлері арасындағы қатынастар

ҚДИАҒО қызметкерлері жұмысқа жедел және жауапты көзқарас бүкіл ҚДИАҒО қызметінің нәтижелеріне тікелей әсер ететінін түсінеді.

ҚДИАҒО қызметкерлері өз жұмысының өзара тәуелділігін түсінеді және ҚДИАҒО құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылдың максималды тиімділігі мен өнімділігін қамтамасыз етуге күш салады.

ҚДИАҒО қызметкерлері жұмыс ортасында бір-біріне сыпайы және мейірімді әрекет етеді, жаман сөздерден, агрессиядан және ұстамсыздықтан аулақ болады.

ҚДИАҒО қызметкерлері күнделікті жұмысында жоғары этикалық стандарттарды ұстанады, соның ішінде мыналар:

- әріптестердің пікірін құрметтеу және теңдік, ынтымақтастық және серіктестік қағидаттарындағы мәселелерді талқылау,

- физикалық ерекшеліктерге, этникалық тегіне, дініне, жасына, жынысына немесе жыныстық бағдарына негізделген қорлайтын немесе қысым көрсететін мінез-құлықты жою,

- телефонмен сөйлесу кезінде әдептілік пен сыпайылықты сақтау,

- әріптестермен қаржылық мәселелерді, мансаптық өсуді және жеке міндеттемелерді талқылаудан аулақ болу,

- ресми іскерлік стильге сәйкестік, ол ресми, ұстамды және ұқыпты,

- ҚДИАҒО стандарттарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын сақтау,

- жұмыс уақытында ҚДИАҒО қызметкерлері қызметтік міндеттерін орындауға назар аударады және егер бұл қызметкер мен оның әріптестерінің еңбек міндеттерін орындауға кедергі келтіретін болса, діни рәсімдерді қоса алғанда, жеке істермен айналыспайды,

- ҚДИАҒО-ның әрбір қызметкері қызметтік тәртіпті қатаң сақтайды, жұмыс уақытын тиімді пайдаланады және өзінің қызметтік міндеттерін адал орындайды,

- ҚДИАҒО қызметкерлері оның беделіне нұқсан келтіруі мүмкін негізсіз теріс сөздерден немесе мінез-құлықтардан аулақ бола отырып, ҚДИАҒО-ға адалдық танытады. Жұмыскерлер бұқаралық ақпарат құралдарында немесе әлеуметтік желілерде ҚДИАҒО туралы теріс ақпаратты жария етпейді, алайда оны жақсарту мақсатында ҚДИАҒО ішінде сындарлы сын айтуға құқылы,

- ҚДИАҒО-дағы әріптестермен өзара іс-қимыл кезінде лауазымдар иерархиясы мен жауапкершілік аясын сақтау қажет,

- ҚДИАҒО қызметкерлері лауазымдық нұсқаулықта көрсетілген өз құзыреті шегінде шешім қабылдайды. Егер мәселе олардың құзыретіне жатса, олар тікелей басшыға жүгінеді,

- ҚДИАҒО қызметкерлерінің киім нысаны жалпыға бірдей белгіленген іскерлік стильге сәйкес келеді,

- ҚДИАҒО қызметкерлерінің арнайы киімдері мен қорғаныс құралдары белгіленген стандарттарға сәйкес келеді.

Субъектідегі қызметкер мен басшы арасындағы қатынастар

Қызметкер мен басшы арасындағы қарым-қатынас тек іскерлік қарым-қатынас негізінде құрылады.

Басшы ҚДИАҒО құрылымдық немесе ішкі бөлімшелерінде өзі басқаратын әрбір қызметкердің құндылығын, тәжірибесі мен кәсіби білімін таниды және оларға қызметкердің құзыретіне кіретін міндеттерді шешуде ынтымақтаса отырып және оның пікірін ескере отырып, құрметпен қарайды.

Көшбасшы өз қарамағындағыларға әділ және объективті түрде қарайды, бұл оларға өз атына сын айтқаны үшін қудаламай, ашық сөйлеуге мүмкіндік береді.

Кәсіби немесе мансаптық өсуге қатысты мәселелерді қызметкерлер әріптестерімен емес, тек өз басшыларымен талқылайды.

Барлық деңгейдегі басшылар өз қарамағындағылармен ашық қарым-қатынас жасайды, олардың жұмысын әділ бағалайды, өз қызметкерлерінің артықшылықтарын төмендетпейді немесе кемшіліктерін асыра көрсетпейді.

Басшылар басқа әріптестердің немесе үшінші тұлғалардың қатысуымен бағыныштыларды сынаудан аулақ бола отырып, этика мен іскерлік этикеттің жақсы сақталуының мысалы болып табылады.

Қызметкер кез келген уақытта және кез келген себеппен өндірістік немесе жеке мәселелерді шешуде көмек алу үшін басшыға жүгінуге құқылы. Басшы осы мәселелерді шешуге бар күшін салуы керек.

Басшы өз қызметкерлеріне Жалғыз қатысушыдан, Байқау кеңесінен немесе басқа көздерден алған, қызметкерлердің өз міндеттерін неғұрлым тиімді орындауы үшін немесе олардың жұмысқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында ҚДИАҒО-ның мақсаттары мен ағымдағы қызметімен танысу үшін қажетті жедел, стратегиялық, жаһандық немесе басқа ақпаратты беруге міндетті. Ақпаратты беру кезінде басшы оның құпиялылығын және қызметкерлердің құпия ақпаратқа қол жеткізу құқығын ескеруі керек.

ҚДИАҒО-дағы сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы іс-қимыл

ҚДИАҒО Қазақстанда да, әлемдік қоғамдастықта да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған шараларды белсенді қолдайды. Сыбайлас жемқорлық, парақорлық және заңсыз төлемдер мемлекет пен қоғамның экономикалық қауіпсіздігіне айтарлықтай қауіп төндіреді, экономиканы бұзады және халықтың сеніміне нұқсан келтіреді.

ҚДИАҒО азаматтық жауапкершілігі жоғары ұйым болып табылады және өзінің күш-жігері мен инновациясының тиімділігі арқылы нәтижелілікке қол жеткізуге ұмтылады.

Парақорлық пен сыбайлас жемқорлықтың кез-келген түріне ҚДИАҒО-да қатаң тыйым салынады.

Өз жұмысында кәсіпқойлар тобынан тұратын ҚДИАҒО-да әрбір қызметкер қызметтің барлық кезеңдерінде парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін жауапты болады. Әріптестермен және бизнес-серіктестермен күнделікті қарым-қатынаста осы жауапкершілікті сақтау ҚДИАҒО беделін нығайтудың кілті болып табылады.

ҚДИАҒО-да пара, заңсыз немесе жол берілмейтін төлемдер ұсынуға немесе қабылдауға тыйым салынады.

ҚДИАҒО өз әріптестеріне жоғарыда аталған стандарттарды сақтауға қатысты талаптарды белгілейді және оларға ҚДИАҒО беделіне теріс әсер етуі мүмкін әрекеттер үшін ықтимал салдарларды түсіндіреді.

ҚДИАҒО-ның қызметкерлері:

- пара немесе сыйақы ұсынбайды және қабылдамайды,

- формальдылықты немесе жеделдікті жеңілдету үшін төлем жасамайды,

- егер оларға пара ұсынылса немесе формальдылықты жеңілдету үшін төлемдер талап етілсе, өз басшысына немесе ҚДИАҒО директорына дереу хабарлайды,

- барлық төлемдер туралы ақпаратты егжей-тегжейлі жазып, оны шынайы және дәл жасайды,

- ынтымақтастық басталар алдында тәуекелдерді бағалау үшін бизнес-серіктестерге тиісті кешенді тексеру жүргізеді,

- әріптестерді ынтымақтастықтың басында және барысында парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты туралы хабардар етеді,

- төлемдердің немесе қызметтердің дұрыс емес сипаттамасы, рұқсаттардың орнына төлем сұраулары және шот сомасының асып кетуі немесе дұрыс көрсетілмеуі сияқты дабылдарға ерекше назар аударады,

- егер серіктес ҚДИАҒО стандарттарын ұстанатынына күмән туындаса, ынтымақтастық көлемін қысқартады немесе жағдайға байланысты ынтымақтастықты тоқтатады. 

ҚДИАҒО-да басқарушылық лауазымдарды атқаратын адамдар, сондай-ақ мемлекеттік лауазымдарды қоса алғанда, сатып алуға жауапты адамдар өздерінің жақын туыстарына, жұбайына және (немесе) жекжаттарына тікелей бағынбайды және мұндай туыстарының өздерінің тікелей бағыныстылығында бола алмайды.

ҚДИАҒО қызметкерлері ұйымда жұмыс істейтін жақын туыстарының, жұбайының (зайыбының) және (немесе) жекжаттарының бар екендігі туралы басшылықты жазбаша хабардар етуге міндетті. 

ҚДИАҒО-да басқарушылық функцияларды орындайтын адамдардың, сондай-ақ сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша шешімдер қабылдауға, оның ішінде мемлекеттік сатып алуды жүргізуге уәкілетті адамдардың өз өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде пайдалануға әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауына жол бермеу мақсатында аталған адамдар өздеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді заңнама талаптарына сәйкес қабылдайды. Бұл шектеулерге мыналар жатады:

а) мемлекеттік немесе ұқсас функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге асыру;

б) жақын туыстарымен, жұбайларымен және жекжаттарымен бірлесіп жұмыс істеуге тыйым салу;

в) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтарды алу мақсатында ресми таратуға арналмаған қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалануға тыйым салу;

г) егер мұндай іс-әрекеттер олардың қызметтік өкілеттіктеріне кіретін болса немесе егер бұл адамдар өздерінің лауазымдық жағдайына байланысты осындай іс-әрекеттерге (немесе әрекетсіздікке) ықпал ете алатын болса, осындай сыйақы берген адамдардың пайдасына материалдық сыйақы, сыйлықтар немесе қызметтер қабылдауға тыйым салу.

Кодексті Қолдану

Осы Кодекс корпоративтік этика нормалары мен ережелерін реттейтін құжат болып табылады. Осы Кодекстің ережелері ҚДИАҒО барлық қызметкерлеріне қолданылады және орындау үшін міндетті болып табылады.

Осы Кодекс ҚДИАҒО-ның ішкі құжаты болып табылатындықтан, қызметкердің осы Кодекстің талаптарын бұзуы оған Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес, ол жұмыстан шығарылғанға дейін тәртіптік сипаттағы шараларды қолдануға негіз бола алады.

Осы Кодекс ашық құжат болып табылады және кез келген мүдделі тұлғалар арасында еркін таратылуы мүмкін.

Осы Кодексті басқару

Осы Кодексті әзірлеу, бекіту, тіркеу, көбейту, тарату, сақтау, тексеру, өзгерту және жоюдың тәртібі қолданыстағы заңнамаға және ҚДИАҒО-ның ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Бекітілгеннен кейін осы Кодекстің түпнұсқасы ол тіркелетін және сақталатын ҚДИАҒО персоналды басқару бөліміне беріледі.