ҚДИАҒО туралы

1. Құжаттың мақсаты және жалпы ережелер

Осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс–қимыл саясаты ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – сәйкесінше Саясат және Кәсіпорын) Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - ҚР) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына және Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасына сәйкес әзірленді.

Осы Саясат мыналарды белгілейді:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттар мен міндеттер;

2) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары;

3) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешені;

4) осы Саясатты сақтау үшін жауапкершілік.

Осы Саясаттың негізгі мақсаты Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, Кәсіпорынның және оның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің мінез-құлықтың жоғары стандарттарына және кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікке бейілділігі, іскерлік беделін нығайту және қоғамның кәсіпорынға деген сенімін арттыру болып табылады.

2. Қолдану саласы

Осы Саясат Кәсіпорынның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің танысуы және мүлтіксіз сақталуы үшін міндетті болып табылады.

Осы Саясат Кәсіпорынның ресми сайтында орналастырылуға тиіс.

3. Терминдер мен анықтамалар

Бұл Саясатта келесідей терминдер мен анықтамалар қолданылады:

 • ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы – «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі өзге де нормативтік құқықтық актілер;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг - Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кәсіпорын қабылдайтын шаралардың тиімділігіне қатысты ақпаратты жинау, талдау және бағалау жөніндегі қызметі;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар - Кәсіпорын қызметінің оқшауланған саласы үшін белгіленген, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ұсынымдар жүйесі;
 • сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – Кәсіпорынның сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептерді анықтау және зерделеу жөніндегі қызметі;
 • лауазымды адам - Кәсіпорынмен еңбек қатынастарында тұратын және ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;
 • мүдделер қақтығысы - лауазымды адамдардың жеке мүдделері мен олардың лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, бұл ретте аталған адамдардың жеке мүдделері олардың өз лауазымдық өкілеттіктерін тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін;
 • сыбайлас жемқорлық - Кәсіпорынның лауазымды адамдарының жеке өзі немесе делдалдар арқылы өздері не үшінші тұлғалар үшін мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар алу немесе алу мақсатында өздерінің лауазымдық (қызметтік) өкілеттіктерін және олармен байланысты мүмкіндіктерді заңсыз пайдалануы, сол сияқты осы адамдарға игіліктер мен артықшылықтар беру жолымен пара беру;
 • сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық - ҚР заңнамасында жауапкершілік белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);
 • сыбайлас жемқорлық тәуекелі - сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл - Кәсіпорынның өз өкілеттіктері шегінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ішінде Кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және жою, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарын жою жөніндегі қызметі;
 • сыбайлас жемқорлықтың алдын алу - КМҚК-ның алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;
 • қызметкерлер - Кәсіпорынмен еңбек қатынастарында тұрған жеке тұлғалар.

Осы Саясатта қолданылатын, бірақ ашылмаған анықтамалар ҚР заңнамасында қолданылатын анықтамаларға сәйкес келеді.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсат пен міндеттер

              Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мақсаты атқаратын лауазымына қарамастан Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық қызметіне тарту тәуекелін барынша азайту болып табылады.

              Қойылған мақсатқа жету үшін осы Саясат мынадай міндеттерді шешуді көздейді:

              1) Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінде кез келген сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік төзімділікті түсінуді қалыптастыру;

              2) Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне қолданылуы мүмкін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының негізгі талаптарын қорыту және түсіндіру;

              3) Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, осы Саясаттың қағидаттары мен талаптарын білу және сақтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және алдын алу бойынша барабар рәсімдерді жүзеге асыру міндетін белгілеу;

              4) Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және оған қарсы іс-қимылға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарын барынша азайтуға және (немесе) жоюға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды әзірлеу және енгізу.

5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары

Кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттары:

 • сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік - Кәсіпорын өз қызметін жүзеге асыру кезінде кез келген нысандар мен көріністерде сыбайлас жемқорлықтан толық бас тарту қағидатын ұстанады.

Сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністеріне нөлдік төзімділік қағидаты кәсіпорын атынан немесе оның мүддесі үшін әрекет ететін кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері үшін тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе қандай да бір делдалдық арқылы белгілі бір салада қызмет жүргізу практикасына қарамастан сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға қатаң тыйым салуды білдіреді;

 • қызметкерлердің тартылуы - Кәсіпорын өзінің лауазымды адамдары мен қызметкерлерін ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының ережелері туралы хабардар етеді және олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар мен рәсімдерді қалыптастыруға және іске асыруға белсенді қатысуын құптайды;
 • жазаның бұлтартпастығы - Кәсіпорын атқаратын лауазымына, жұмыс өтіліне және өз лауазымдық міндеттерін атқару кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда өзге де жағдайларға қарамастан кәсіпорын қызметкерлерін жазалаудың бұлтартпастығы туралы мәлімдейді;
 • Осы саясаттың заңдылығы мен ҚР қолданыстағы заңнамасына және жалпы қабылданған нормаларға сәйкестігі - Кәсіпорын ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын қатаң сақтайды және оның кез келген қолданылуы немесе әрекетсіздігі қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларына қайшы келмейді;
 • Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі рәсімдердің пропорционалдығы - Кәсіпорын қызметінде туындауы мүмкін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сәйкес кәсіпорынды, оның лауазымды адамдары мен қызметкерлерін сыбайлас жемқорлық қызметіне тарту ықтималдығын төмендетуге мүмкіндік беретін бақылау рәсімдерін әзірлейді және енгізеді;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы рәсімдердің тиімділігі - кәсіпорын оларды іске асырудың қарапайымдылығын және елеулі нәтиже алуды қамтамасыз ететін рәсімдерді барынша ашық, айқын, орындалатын етуге ұмтылады. Кәсіпорын қолданыстағы бақылау рәсімдерінің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады және тиімсіз болған жағдайда оларды жетілдіреді;
 • тиісті қарап-тексеру - кәсіпорын іскерлік/еңбек қатынастарын бастау немесе жалғастыру туралы шешім қабылдағанға дейін олардың сенімділігі, сыбайлас жемқорлықтан бас тартуы және мүдделер қақтығысының болмауы тұрғысынан үшінші тұлғалар мен жұмысқа орналасуға кандидаттарды тексеруді жүзеге асырады;
 • мониторинг және бақылау - кәсіпорын сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің жай-күйіне мониторингті жүзеге асырады, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл бойынша енгізілген рәсімдердің сақталуын және олардың тиімділігін бақылайды;
 • өзара іс-қимыл және үйлестіру - кәсіпорын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласындағы мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл процесінде іс-қимылдарды үйлестіруді қамтамасыз етеді.

6. ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптары және оны орындау жөніндегі міндеттемелер. 

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес, жауапкершілік көзделген сыбайлас жемқорлық қылмыстар/құқық бұзушылықтар мыналар болып табылады (бірақ мына тізімделгендермен шектелмейді):

 • лауазымды адам сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену немесе ысырап ету, егер бұл әрекеттер оның өзінің қызметтік жағдайын пайдалануына байланысты болса;
 • егер лауазымды адам осы іс-әрекет өзінің қызметтік жағдайын пайдаланумен ұштасқан болса, қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату);
 • лауазымды адам жасаған экономикалық контрабанда, егер бұл әрекет оның өзінің қызметтік жағдайын пайдалануына байланысты болса;
 • лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану, билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану;
 • кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу;
 • пара алу, пара беру, парақорлыққа делдалдық ету;
 • қызметтік жалғандық;
 • қызмет бойынша әрекетсіздік;
 • билікті асыра пайдалану, билікті асыра пайдалану немесе әрекетсіздік;
 • немқұрайлылық;
 • жеке және заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруі;
 • лауазымды адамның заңсыз материалдық сыйақы алуы;
 • бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау.

Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормаларын, сондай-ақ осы Саясаттың қағидаттары мен талаптарын сақтауға міндетті.  

Осы Саясатты іске асыру кезінде Кәсіпорын оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне тікелей немесе жанама түрде, жеке өзі немесе үшінші тұлғалар арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне қатысуға тыйым салынатындығына, сондай-ақ:

 • пара беруді ұсыну, уәде ету немесе жүзеге асыру, яғни кез-келген адамды өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамауға шақыру ниетімен кез-келген қаржылық немесе басқа пайда/артықшылық беру немесе уәде беру;
 • пара беруді талап етуге, қабылдауға немесе қабылдауға, яғни өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін кез келген қаржылық немесе өзге де пайда/артықшылық алуға келісуге немесе келісуге;
 • қолданыстағы заңнамада көзделгендерді қоспағанда, төлемдерді ұсынуға, уәде етуге немесе жүзеге асыруға, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға, оның ішінде шетелдік лауазымды адамдарға белгіленген рәсімдерді жеделдеткені немесе оңайлатқаны үшін сыйлықтар ұсынуға;
 • төлемдер белгіленген рәсімдерді жеделдету немесе оңайлату үшін пайдаланылуы мүмкін деген күдік болған кезде үшінші тұлғаларға төлемдер ұсынуға, уәде беруге немесе жүзеге асыруға құқылы;
 • жеке пайда алу үшін кәсіпорынға (оның ішінде уақытша негізде) жұмысқа орналасуды ұсынуға, уәде беруге немесе ұсынуға;
 • үшінші тұлғалардан жоғары немесе жалған төлемдерді қабылдауға немесе қабылдауға жәрдемдесу;
 • ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарына және кәсіпорынның ішкі құжаттарына қайшы келетін сыйлықтар немесе қонақжайлылық белгілерін беруге немесе алуға.

Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары өздерінің кәсіби қызметінде келесі мінез құлық нормаларын қатаң сақтауы керек:

 • ҚР Заңнамасының және осы саясаттың талаптарын орындауға міндетті;
 • іскерлік қатынастарда адал және әдепті болуға, лауазымдық міндеттерді жүргізудің кез келген жосықсыз тәсілдерінен аулақ болуға;
 • Кәсіпорынның беделін түсіруге қабілетті іс-әрекеттер жасауға жол бермеуге;
 • кәсіпорынның қызметтік жағдайын, құпия және инсайдерлік ақпаратты, материалдық және материалдық емес активтерін жеке мақсатта пайдаланбауға;
 • заңсыз әрекеттерге не олардың заңдылығы мен әдептілігіне қатысты күдік тудыруы мүмкін әрекеттерге жол бермеуге;
 • әріптестерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жоғары құқықтық мәдениетті сақтауды қолдау және талап ету;
 • кәсіпкерлік қызметті және (немесе) табыс алуға байланысты өзге де қызметті жүзеге асыру барысында біреуге жәрдем көрсетуден қалыс қалуға;
 • басқа қызметкерлерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндірмеуге және мұндай әрекеттерді көтермелемеуге;
 • мүдделер қақтығысы болған кезде лауазымдық міндеттерді жүзеге асырмауға.

Кәсіпорын қызметкерлері міндетті:

1) Кәсіпорынның мүддесі үшін немесе оның атынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаудан және (немесе) жасауға қатысудан қалыс қалуға;

2) айналасындағылар Кәсіпорынның мүддесі үшін немесе оның атынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауға немесе жасауға қатысуға дайын деп түсіндіруі мүмкін мінез-құлықтан қалыс қалуға;

3) тікелей басшыға қызметкердің мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі не туындағаны туралы хабарлауға міндетті.

Егер олардың іс әрекеттерінің дұрыстығына немесе кез келген басқа мінез құлық нормаларына күмән туындаса кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Комплаенс офицерге немесе Кәсіпорын директорына жүгіне алады.

7. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешені

Кәсіпорын қызметінің кейбір салаларында сыбайлас жемқорлық қаупі туындауы мүмкін. Мұндай аймақтар мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

 • үшінші тұлғаларды тарту және үшінші тұлғаларға төлемдерді жүзеге асыру;
 • жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдарға, мемлекеттік функцияларды жүзеге асыруға уәкілетті адамдарға, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдарға, оның ішінде шетелдік лауазымды адамдарға төлемдер;
 • демеушілік және қайырымдылық көмек көрсету;
 • персоналды басқару.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар:

 • Кәсіпорын үшінші тұлғаларды тартудан және ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының, осы саясаттың қағидаттары мен талаптарын бұзатын немесе кәсіпорын үшін іскерлік беделін жоғалту қаупін тудыратын әріптестерімен бірлескен кәсіпорындарға қатысудан бас тартады.
 • Кәсіпорын өз қызметінде артықшылық алу немесе сақтау мақсатында саяси партияларды, қоғамдық бірлестіктерді қаржыландыруды дербес немесе өзінің лауазымды адамдары мен қызметкерлері арқылы жүзеге асырмайды.
 • Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес құрылған қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ мақсаты кәсіпорын үшін өз қызметінде артықшылық алу немесе сақтау болып табылмайтын халықаралық қоғамдық бірлестіктерге қатысуға құқылы.
 • Кәсіпорынның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне қоғамдық бірлестіктерге қатысу кезінде кәсіпорын үшін өз қызметінде артықшылық алу немесе сақтау мақсатында кәсіпорын атынан төлемдерді ұсынуға, беруге, уәде беруге немесе жасауға, мүлік енгізуге, сыйлықтар беруге және т.б. тыйым салынады.
 • Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері қоғамдық бірлестіктерге қатысқаны үшін ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес дербес жауапты болады.
 • Кәсіпорын жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, сондай-ақ оларға теңестірілген адамдар үшін, оның ішінде шетелдік лауазымды адамдар үшін, олардың жақын туыстарына кәсіпорын үшін коммерциялық артықшылықтар алу мақсатында Кәсіпорын дербес немесе өзінің қызметкерлері мен лауазымды адамдары арқылы кез келген шығыстарды төлеуді жүзеге асырмайды. оның ішінде көлік, тұру, тамақтану, ойын-сауық, PR-науқандар және т.б. шығындары немесе кәсіпорын есебінен басқа пайда алу.
 • ақпарат пен мөлшері ашық қолжетімді мемлекеттік қызметтер үшін ресми алымдарды қоспағанда, кәсіпорын формальдылықтарды оңайлатқаны үшін сыйақыны тікелей немесе өзінің агенттері арқылы төлеуді жүзеге асырмайды.
 • Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметшілермен өзара іс-қимыл жасау кезінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін дербес жауапты болады.
 • Кәсіпорын лауазымды адамдар мен қызметкерлерге өз атынан қайырымдылық және/немесе демеушілік көмек көрсетуге тыйым салмайды.
 • Кәсіпорын кадрлық шешімдер қабылдау кезінде объективтілік пен адалдық қағидаттарын ұстанады. Кәсіпорын персоналын жалдау, бағалау, жылжыту және жұмыстан шығару кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында:
 • лауазымды адамдар кәсіпорыннан жұмысқа қабылдау немесе еңбек қатынастарын жалғастыру кезінде осы Саясатқа 1-қосымшаға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім нысаны бойынша өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды.
 • Кәсіпорынның лауазымды адамдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не лауазымнан босатуға әкеп соғады, қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және әкімшілік құқық бұзушылық белгілері болмаған жағдайларда оларды сақтамауы өкілеттіктерін тоқтату үшін негіз болып табылады.
 • мүдделер қақтығысын басқару сыбайлас жемқорлыққа қарсы маңызды тетіктердің бірі болып табылады. Кәсіпорын мүдделер қақтығысымен байланысты тәуекелдерді іске асырудың алдын алуға және оларды реттеуге көп көңіл бөледі.
 • Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері өздерінің қызметтік міндеттерін орындау кезінде кәсіпорынның мүдделерін басшылыққа алуға және олардың жеке мүдделері кәсіпорынның мүдделеріне қайшы келетін жағдайлардан немесе мән-жайлардан аулақ болуға міндетті. Мүдделер қақтығысы (немесе оның туындау мүмкіндігі) туындаған жағдайда кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері осы ақпаратты тікелей басшының не кәсіпорынның жоғары тұрған басшылығының назарына жазбаша нысанда жеткізуге міндетті.
 • Кәсіпорын директоры лауазымды адамдар мен қызметкерлердің өтініштері бойынша немесе басқа көздерден ақпарат алған кезде кәсіпорын мүдделерінің қақтығысын реттеу жөніндегі саясатқа сәйкес тиісті ден қою шараларын уақтылы қабылдауға міндетті.
 • Кәсіпорын жыл сайын сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізеді, сондай-ақ оларды барынша азайту жөніндегі шараларды әзірлейді.
 • сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдаудың мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтамау тәуекелдеріне ұшыраған және кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің жеке пайда алу мақсатында да, кәсіпорынның пайда алу мақсатында да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы жоғары Кәсіпорын қызметінің түрлерін анықтау болып табылады.

Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің қызметі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісі болып табылады

 • кез келген сыбайлас жемқорлық схемасы үшін тәуекелге төзімділіктің нөлдік деңгейі қолданылады және әрбір туындаған жағдайда кәсіпорын ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі шараларды әзірлейді.

7.  Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарламалар

 • Егер кәсіпорында кәсіпорынның лауазымды адамы немесе қызметкері жасаған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық орын алғаны туралы қандай да бір куәлік болса, бұл туралы дереу өзінің тікелей немесе жоғары тұрған басшысына және (немесе) кәсіпорынның офицеріне және (немесе) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің 1424 нөмірі бойынша хабарлау қажет.

8.  Өзара ынтымақтастық

 • Кәсіпорын уәкілетті мемлекеттік органдармен және ұйымдармен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл қағидаты негізінде:

1) сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтар жасалған жағдайлар туралы хабардар ету;

2) сыбайлас жемқорлық белгілері бар бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу кезінде жәрдемдесу;

3) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл жөніндегі бірлескен іс-шараларды әзірлеу мәселелері бойынша Кәсіпорын қызметіне тексеру жүргізу кезінде үйлестіру;

4) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама мәселелеріне байланысты уәкілетті мемлекеттік органдар мен ұйымдардың сұрау салулары бойынша түсініктемелер беру/кеңестерге (кездесулерге) қатысу.

9. Жауапкершілік

21) Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін ҚР заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.

22) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін тиісті жауапкершілік шаралары қолданылған Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері заңды күшіне енген ҚР сотының шешімі бойынша емес, Кәсіпорынға материалдық залалды өтеуден босатылмайды.

23) осы Саясат талаптарының орындалуына Кәсіпорынның лауазымды адамдары, қызметкерлері және құрылымдық бөлімшелері өз құзыреті шеңберінде жауапты болады.

24) Кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлері осы Саясатқа 2-қосымшада көзделген нысан бойынша осы саясатты адал ұстануға өзінің міндеттемесін растауға міндетті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық

 аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына

1-қосымша

 

Осы нысанды ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдағаныңызды растау үшін пайдаланыңыз.

Толтырылған және қол қойылған растау нысаны - Кәсіпорындағы еңбек және/немесе лауазымдық міндеттері орындалған күннен бастап кәсіпорын лауазымды адамдарының жеке ісінде сақталады.

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдау туралы келісім нысаны

Мен,                                                                                                          ,

(тегі, аты, әкесінің аты)

                                                                                                                           , (лауазымын көрсету)

ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының талаптарын сақтау, менің өкілеттіктерімді жеке, топтық және өзге де қызметтік емес мүдделерде пайдалануға әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасауға жол бермеу мақсатында өзіме сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдаймын:

 • өз функцияларын орындаумен үйлеспейтін қызметті жүзеге асыру;
 • лауазымды адамдардың жақын туыстарымен (ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері), жұбайлары мен жекжаттарымен (бауырлары, апа-сіңлілері, ата-аналары мен балалары) бір бөлімшеде болатын лауазымдарға болуына жол берілмеуі жұбайы (зайыбы) немесе - егер бөлімшелер әртүрлі болса - лауазым функционалды түрде (бизнес-процестер бойынша) олардың жақын туыстары атқаратын лауазымдармен байланысты;
 • мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе беру мақсатында ресми таратылуға жатпайтын ақпаратты пайдалану;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лауазымдық өкілеттіктерін орындауға байланысты сыйлықтар қабылдау.


қолы, ТАӘ, лауазымы

 

ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық

 аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына

2-қосымша

Осы нысанды ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын адал ұстануға және мүлтіксіз сақтауға міндеттенетініңізді растау үшін пайдаланыңыз.

Толтырылған және қол қойылған нысан - Кәсіпорындағы еңбек және/немесе лауазымдық міндеттерін атқарған сәттен бастап растау кәсіпорынның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің жеке ісінде сақталады.

Растау

Тиісті ұяшықтарды белгілеңіз,

 • Мен ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК-да Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын зерделегенімді растаймын;
 • Мен ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК-да ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатында белгіленген талаптарды қатаң сақтауға міндеттенемін;
 • Мен ҚР ДСМ «Қазақ дерматология және инфекция аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК-да ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатын бұзған жағдайда мені жауапкершілікке тартуы, оның ішінде ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен атқаратын қызметінен босатуы мүмкін екендігі туралы хабардар болдым.

 

Өтініш, мұнда қол қойыңыз

                                                                                             ТАӘ, лауазымы

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
ШЖҚ РМК  "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Құрметті пациенттер:

 • Егер сізге сапасыз медициналық көмек көрсетілсе,
 • Егер сіз медициналық персонал тарапынан дөрекілікке тап болсаңыз,
 • Егер сізде орталық қызметкерлерінің құқыққа қарсы әрекеттері туралы мәлімет болса,
 • Егер сізде басқа себептер болса, келесі телефондар арқылы жұмыс күндері сағат 09-00-ден бастап сағат 17-00-ге дейін хабарласуларыңызды сұраймыз.

7 (727) 397-42-06  дерматология сұрақтары бойынша

Жауапты: пациенттерді қолдау және медициналық қызмет сапасын бақылау қызметінің маманы Таубаева Айнур Абимуллаевна

7 (727) 397-41-90 АИТВ-инфекциясы мәселелері бойынша консультациялық көмек көрсету мәселелері бойынша Жауапты: дәрігер Өтегенова Әлия Қазиевна

Азаматтарды қабылдау мына мекен-жайда жүргізіледі: Алматы қаласы, Райымбек даңғылы, 60

директорға қабылдауға алдын ала жазылу офис-менеджерде (каб. 306) немесе +7 (727)397-42-23 байланыс телефоны арқылы 9-00-ден 18-00-ге дейін