Өмірсүріпжатқаныма, рахметайтамын

 

Маусым 28, 2022

Челлендж #РахметДәрігер

 ПациенттердіңбіріҚостанай ЖИТС орталығының инфекционист дәрігері Перова Ирина Алексеевнағаалғысбілдіреді, олоныңемдеушідәрігеріғанаемес, соныменқатарөмірдіңқиынсәттеріндеәрдайымжақынболғанжақынадамболыптабылады. Науқас «АИТВ-инфекциясы» диагнозымен 5 жылданастамөмірсүреді, қазіргіуақыттаантиретровирустықтерапиянысәттіқабылдайдыжәнетұрақтыиммунитеткеие.

Медицина қызметкерікүніқарсаңындаҚостанайоблыстық ЖИТС орталығының инфекционист дәрігері Ирина Алексеевна Перовағаалғысымдыбілдіргімкеледі.

«Оныментанысу ЖИТС орталығында, 2017 жылыболды. Меніңдиагнозымдыайтқанкезде, мен өмірсүргімкелмеді, Мен үшінөмір «дейін» және «кейін» бөлінді. Бірақ, осы кісініңарқасындабәріорнынатүсті. Мен өзімніңмәртебемеқарамастанөмірсүругекүштаптым.

Ирина Алексеевна өтешынайыадам. Ол осы диагнозбенқалайөмірсүрукеректігін, дәрі-дәрмектердіқалайқабылдаукеректігін, қаншалықтыжиі тест тапсыру, қалайтамақтану, қалайдемалукеректігінтүсіндіреді. Олменіңөмірімбасқаадамдардыңөміріненөзгешеемесекенінесендірді. Бұладамәрқашанқоңырау шала алады. Олтыныштандырады, кеңесбереді.

Мен оғанмықтыденсаулық, кәсібиөсу, оң, шыдамдылықтілеймін.

Сіз тек адамдарғакөмектеспейсіз, сізбұләлемдіқұтқарасыз. Пациенттердіңбірнешеұрпағынакөмектесетінкереметадамжәнекереметдәрігерболыңыз».

Николаева Виктория

барлық жаңалықтар »