Перечень изданий ККСОН по медицине

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым  саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті
төрағасының 2021 жылғы 28 қаңтардағы № 52  бұйрығына;  1-қосымша
 
Ғылыми еңбектің негізгі нәтижелерін жариялау үшін
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің
Ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті
ұсынатын ғылыми басылымдар тізбесі
 
Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества
в науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования
Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности
 
1 нысан
Басылымның атауы Наименование издания Баспаның атауы                    Наименование издательства  Ғылыми бағыты                 Научное направление Тізбеге енгізу мерзімі                    Включен в Перечень с Бұйрықтың нөмірімен мерзімі                                                Дата и номер приказа
1 Қазақстан клиникалық медицинасы (Journal of clinical medicine of Kazakhstan) Ұлттық ғылыми-медицина орталығы Медицина ғылымдары ақпан/февраль      2021 жыл 02.03.2021  ж. № 190
2  «Қазақстанның онкологиясы мен радиологиясы» ғылыми журналы    «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты»  АҚ Медицина ғылымдары қараша / ноябрь           2021 жыл 21.02.2022 ж. № 63
3  «Қазақстан фармациясы» журналы    «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің «Дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» 
Медицина,
Фармация
қараша / ноябрь           2021 жыл 21.02.2022 ж. № 63
4 «Репродуктивті
 медицина»  ғылыми-практикалық журнал
«Тәуелсіздік
репродуктивтік медицина қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі
Медицина маусым / июнь           2022 жыл  26.06.2022 ж. № 290
5 «Journal of Health Development» ғылыми-тәжірибелік журналы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Салидат Қайырбекова атындағы Денсаулық сақтауды дамыту ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК Медицина наурыз /март           2022 жыл  04.08.2022 ж. № 325
6 «Қазақстан хирургиясының хабаршысы» «А.Н. Сызганов атындағы Ұлттық ғылыми  хирургия орталығы» Медицина қазан /октябрь           2021 жыл  22.10.2022 ж. № 48
7 «Фтизиопульмо-нология» ғылыми-тәжірибелік журналы «Қазақстан Республикасы Фтизиопульмонология ұлттық ғылыми орталығы»  Медицина ғылымдары Шілде 2023 жыл 14.07.2023 №343
8 «Traumatology and Orthopaedics of Kazakhstan» ғылыми-тәжірибелік журналы Академик Н.Ж.Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми Травматология  және ортопедия орталығы Медицина ғылымдары Қаңтар 2023 жыл 14.07.2023 №343
1. Clarivate Analytics компаниясының Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index  базаларында индекстелінетін ғылыми басылымдар, сондай-ақ Clarivate Analytics компаниясының  Russian Science Citation Index  және Emerging Sources Citation Index базасында немесе Scopus базасында индекстелінетін шетелдік ғылыми басылымдар; 
2. Монографиялар. Монографиялар кез-келген басылымдарда жариялануы мүмкін, олардың көлемі кем дегенде 5 б.т. (автордың үлесі кем дегенде 3 б.т.), ISBN-ны, ұйымдардың ғылыми кеңестерінің ұсынымдары, екі ғалымдардың – ғылым докторы, кандидаты немесе философия докторының (PhD) рецензиялары болуы керек;
3. Өнертабысқа патенттер (олар жөнінде оң шешімдерді қоса бергенде).
        форма 2
1. Научные издания, индексируемые в Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index  компании Clarivate Analytics, а также зарубежные научные издания, индексируемые в Russian Science Citation Index  и Emerging Sources Citation Index  компании Clarivate Analytics или в базе данных Scopus.  
2.  Монографии. Монографии могут публиковаться в любых издательствах, должны иметь объем не менее 5 п.л. (вклад автора не менее 3 п.л.), ISBN, рекомендации ученых советов организаций, рецензии двух ученых – доктора, кандидата наук или доктора философии (PhD)
3. Патенты на изобретения (включая положительные решения по ним).