Көкшетаулықполицейлермен АИТВ туралыкездесу

 

Сәуір 11, 2022

Көкшетаулықполицейлермен АИТВ туралыкездесу
2022 жылдың он біріншісәуіріндеКөкшетауқаласының полиция басқармасындаоблысорталығыныңқұқықтәртібіқызметкерлерімен АИТВ-инфекциясыныңалдыналубойыншакездесуөтті.
Ақмолаоблыстық ЖИТС-пенкүресжәнеалдыналуорталығыныңалдыналубөлімініңмаманы-НурлыбекКонуспаев, тыңдаушыларға АИТВ-ныңберілужолдары мен алдыналушараларытуралыайтып, олардыңәрқайсысынаегжей-тегжейлітоқтады.
Соныменқатар, спикер полицейлердізияндыазайтубағдарламасыныңжұмысы, оныңмиссиясы мен қағидаттарытуралыхабардаретті.
Кездесудіңмаңыздынәтижесі АИТВ-инфекциясы – бұлмінез-құлықауруы, олкөбінесеқауіптімінез-құлықфакторларынабайланысты болады, сондықтанқорғалғанжыныстыққатынас, есірткініпайдаланбау, медициналықжәнекосметикалықпроцедураларкезіндестерильдіқұралдарсияқтықарапайымалдын-алушараларынсақтауинфекцияныболдырмауғакөмектеседі.

барлық жаңалықтар »