ШығысҚазақстаноблысында ЭҚ далалықкезеңібасталды

 

Сәуір 12, 2022

ШығысҚазақстаноблысында ЭҚ далалықкезеңібасталды

  12 сәуірдеШығысҚазақстаноблыстық ЖИТС-тіңалдыналужәнеоғанқарсыкүресорталығытағыбірретӨскемен мен Семей қалаларындаесірткініинъекциялықжолменқолданатынадамдарарасында ЭҚ – зерттеудібастады.

 Стандарттызерттеуәдістемесіауызшаақпараттандырылғанкелісімдіалғаннанкейінсұхбаталудыжәнеәрбір респондентке тестілеугедейінгіжәнекейінгікеңес беру арқылы АИТВ, ,мерезгебайланыстыанонимдітестілеудіқамтиды.

PWID арасындабиомінез-құлықзерттеуінжүргізукезінде RDS әдісіқолданылды (респонденттердіңөздеріқұрастырғанүлгі).

Қаналусүзгісынамакарталарындақұрғақкапиллярлықтамшыәдісіменжүргізіледі. Қанныңқұрғақтамшысы АИТВ, вирустық гепатит С жәнемерезгетексеріледі. Деректерпланшеттеорналастырылғансауалнамағаенгізіледі, оданақпарат e-ДЭН онлайн ақпараттықжүйесінеберіледі.

Мұндайзерттеунегізгітоптарарасындамінез-құлық пен серологиялыққадағалауғамүмкіндікбереді.

 

барлық жаңалықтар »